TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สร้างรายได้ด้วย e-Commerce ผ่าน โครงการ ทสรช.

ETDA Documents
  • 17 Apr 20
  • 1013

ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สร้างรายได้ด้วย e-Commerce ผ่าน โครงการ ทสรช.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เพื่อร่วมดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.”

“เด็ก ๆ สนใจเรื่อง ธุรกิจออนไลน์มากขึ้นและ ต่อยอดความคิดในการขายออนไลน์ได้เอง”

  • ครูสุนิตา ไชยชนะ และ ครูภิรญา สอนศิริ ครูผู้ดูแลโครงการประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ทำความรู้จักกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

โรงเรียน ทสรช. คือ โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ร่วมกับชุมชนละแวกใกล้เคียง เพื่อฝึกอาชีพและเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

Picture2.png

โครงการได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม 3 ด้าน เพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่
  1. ที่ตั้งพร้อม – ไม่ไกลจากศูนย์ขนส่งสินค้า
  2. ประสานพร้อม – ประสานงานความร่วมมือกับชุมชน
  3. สินค้าพร้อม – มีสินค้าและการส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมความรู้ด้าน e-Commerce ช่วยลดระยะห่างทางการค้า

Picture3.png  Picture4.png


กิจกรรมการพัฒนาความรู้แก่นักเรียนในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. จะมีอย่างน้อย 4 กิจกรรม ได้แก่
  1. อบรม ความรู้พื้นฐานด้านการขายออนไลน์ – เพื่อให้ความรู้ด้านการขายออนไลน์อย่างครบวงจร ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการการขายออนไลน์ และการบริหารจัดการระบบบัญชี
  2. workshop กิจกรรมการตลอดออนไลน์ – โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือจริง เช่น การออกแบบ Logo สินค้า กิจกรรมการถ่ายภาพสินค้า กิจกรรมการสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า
  3. เรียนรู้ผ่าน e-Learning Smart Mooc - หลักสูตรการขายออนไลน์ที่สามารถศึกษาได้ผ่านระบบ e-Learning Smart Mooc ทุกที่ทุกเวลา
  4. บริการให้คำปรึกษาด้านการขายสินค้า – ให้คำปรึกษาด้านการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างประสบการณ์การขายออนไลน์ด้วยการลงสนามจริง

Picture5.png

ปัจจุบันการดำเนิน โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ได้เดินทางมาถึงระยะที่ 4 (พ.ศ.2562) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 39 โรงเรียน สามารถสร้างรายได้ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละระยะสูงถึงหลักหมื่นบาท  ยกตัวอย่างเช่น ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย สามารถสร้างรายได้ 15,479 บาท ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สร้างรายได้ได้ 55,890 บาท และ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก สร้างรายได้ 10,125 บาท และมียอดจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงเดือน ก.ย.60 - มี.ค.61  รวม 1,189,807 บาท


บทความที่เกี่ยวข้องโครงการ :

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)