TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

สิ่งพิมพ์ออก (Print Out)

มาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมฯ Documents
  • 16 Jun 14
  • 822

สิ่งพิมพ์ออก (Print Out)

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของ สิ่งพิมพ์ออกว่า หมายถึง “สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับ” ซึ่งวัตถุประสงค์ของประกาศในเรื่องดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ ตัวอย่างกรณีที่ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับ เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการเก็บรักษาหรือควบคุม ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นหรือบุคคลภายใต้บังคับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบ การพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือ เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคลภายใต้บังคับของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2555 เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ ซึ่งแต่เดิมยังไม่ได้มีการกำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นต้นฉบับหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้

ผู้เขียน: กลุ่มงานกำกับดูแลฯ
ผู้เรียบเรียง: กลุ่มงานติดตามฯ

File Download

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)