TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 3 ประกอบด้วย

คณะผู้บริหาร

ประธานกรรมการ

ชัยชนะ มิตรพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์