TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สพธอ.

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นายชาติชาย สุทธาเวศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวบุญศรี กุลฉันท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์