TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

We are ready for Thailand Digital ID

Standard Documents
  • 14 Nov 19
  • 2006

We are ready for Thailand Digital ID

ความร่วมมือครั้งสำคัญของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทย

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ได้จับมือภาคีครั้งสำคัญ กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้ชื่องาน “We are ready for Thailand Digital ID” เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่การพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล นับเป็นความร่วมมือที่จะผลิกโฉมด้านดิจิทัลไอดี ครั้งสำคัญ  ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) โดยมี อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย​ ปลัดกระทรวง DES เป็นประธานเปิดงาน ช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562


_CHK3931-copy.jpg        IMG-copy.jpg

"การที่เราทำธุรกรรรมโดยเฉพาะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยสำคัญ ควบคู่กับเรื่องความมั่นคงปลอดภัย การพิสูจน์และยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลนั้นจริง ๆ จึงสำคัญมาก ซึ่งทั่วโลกเองก็ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น Digital ID คือบริการที่ควรเป็นพื้นฐานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีการใช้บริการออนไลน์อย่างหลากหลายมาก" อัจฉรินทร์ กล่าว

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า Digital ID เป็นธุรกิจบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นงานสำคัญของ ETDA ที่จะต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดรายละเอียดการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้ให้บริการ ซึ่งจะต้องเปิดกว้าง รองรับทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยระบบต้องมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญ ตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบระบบ ดังนั้นในฐานะ Regulator ที่กำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่ภาคธุรกิจของไทยมีความพร้อมและตื่นตัวในเรื่องนี้ เชื่อว่าในอนาคตจะมีบริษัทที่ทำแพลตฟอร์ม Digital ID เพิ่มมากขึ้น

_CHK3889-copy.jpg        IMG4-copy(1).jpg

สุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท ตัวแทนบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เปิดเผยว่าบริษัท ได้พัฒนา NDID Platform ให้เกิดเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องให้การยินยอม (Consent) ก่อนการดำเนินการใด ๆ ซึ่งระบบ NDID ไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลจะมีการเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลนั้น ๆ และระบบได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized  ด้วยเทคโนโลยี Blockchain  โดยข้อมูลบนระบบ Blockchain ของ NDID เป็น Timestamp Log  ของรายการที่เกิดขึ้น ระบบนี้เปรียบเสมือนถนนที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

งานแถลงความร่วมมือสู่การให้บริการในวันนี้  บริษัทและสมาชิก กลุ่มธนาคารนำร่อง 10 ธนาคาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต กว่า 20 บริษัท พร้อมด้วยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้รับเกียรติจากทางธนาคารภาครัฐที่ให้ความสำคัญและสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย โดยที่ผ่านมา มีการร่วมทดสอบการเชื่อมต่อระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระหว่างสมาชิกกว่า 30 บริษัท จนเกิดความสำเร็จและพร้อมที่จะให้บริการจริงแก่ประชาชน ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

_CHK3908-copy.jpg        IMG1-copy(2).jpg

"งานครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง มั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายให้แก่ผู้บริโภค นับเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนโดยยึดหลักประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ในโครงสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดการสร้าง Digital Platform ของรัฐบาล” สุธีรา กล่าว

_CHK3968-copy.jpg