TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว หารือ กับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา กำหนดแนวทางการนำอีคอมเมิร์ซมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ETA Documents
  • 25 Dec 19
  • 1341

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว หารือ กับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา กำหนดแนวทางการนำอีคอมเมิร์ซมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม “เถาเป่า วิลเลจ” และหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา ถึงความเป็นไปได้ในการนำเถาเป่า วิลเลจ มาเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อค้าขายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของไทยในรูปแบบออนไลน์และหารือหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก ที่เหมาะสมกับไทยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในไทย ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร-สินค้าชุมชนของไทยผ่านการค้าขายในระบบออนไลน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน


pic-news-china1.png
pic-news-china2.pngpic-news-china3-(1).png

Rating :
Avg: 1 (1 ratings)