TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETA
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • 10 ม.ค. 66
 • 6502
ETA
 • 01 มี.ค. 65
 • 7
ETA
ETDA เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 64-65 หนุนพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ

จับมือหลายภาคส่วน หนุนพัฒนา Thailand National Digital Trade Platform: NDTP หมุดสำคัญ ดันไทย ติดอันดับ Top 20 ของ Ease of Doing Business ภายในปี 2565

 • 14 ส.ค. 64
 • 1980
ETA
อนุฯ ยุทธฯ คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนฯ ธุรกรรมฯ 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. 8 เม.ย. นี้

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. ชุดใหญ่ 8 เม.ย. นี้

 • 16 มี.ค. 64
 • 1500
ETA
คธอ. เปิดข้อกำหนดใช้ e-Meeting อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ รองรับ Work from Home ในช่วง COVID-19 ระลอกใหม่

ประธาน คธอ. เปิดมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ e-Meeting 7 กระบวนการ ภายใต้ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เตือนหน่วยงานรัฐหากมีการประชุมลับต้องมี มาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าประชุม และต้องใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในประเทศเท่านั้น ชวนตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับ การรับรองทางทุกช่องทางของ ETDA

 • 15 ม.ค. 64
 • 1852
ETA
Kickoff คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ชุดใหม่

นับเป็นครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 6

 • 30 ก.ย. 63
 • 2262
ETA
คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 6

 • 02 ก.ย. 63
 • 1811
ETA
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว หารือ กับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา กำหนดแนวทางการนำอีคอมเมิร์ซมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 25 ธ.ค. 62
 • 1316
ETA
การรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการ

 • 30 ส.ค. 62
 • 1408
ETA
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ชั้น 9

 • 24 ก.ค. 62
 • 1212