TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETA
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

  • 10 ม.ค. 66
  • 6663
ETA
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย

  • 25 ก.ย. 56
  • 1227
ETA
ก.ไอซีที ร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  • 19 ก.ย. 56
  • 1198
ETA
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 18 ก.ย. 56
  • 1223