TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุฯ ยุทธฯ คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนฯ ธุรกรรมฯ 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. 8 เม.ย. นี้

ETC Documents
  • 16 มี.ค. 64
  • 1586

อนุฯ ยุทธฯ คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนฯ ธุรกรรมฯ 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. 8 เม.ย. นี้

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. ชุดใหญ่ 8 เม.ย. นี้

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(คธอ.) วาระปัจจุบัน เป็นประธานการประชุมวันนี้ (16 มีนาคม 2564) เพื่อพิจารณาแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ กับเป้าหมายสำคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564-2565 ในการขยับอันดับของ World Bank’s Ease of Doing Business ของประเทศเพิ่มขึ้น จากอันดับที่ 21 ในปี 2563 เป็น Top 20 ในปี 2565 และ ความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 4% ต่อปี (เป็น 85% ในปี 2565) โดยมี ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประเด็น ที่ต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นภายในระยะ 2 ปีนี้  ได้แก่

4-PROGRAMs-for-KPI_revIII_1_s-(1).jpg

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็น เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

4-PROGRAMs-for-KPI_revIII_2_s-(1).jpg

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

4-PROGRAMs-for-KPI_revIII_3_s-(1).jpg

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อยกระดับระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4-PROGRAMs-for-KPI_revIII_4_s-(1).jpg

และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้พร้อมยกระดับความพร้อมด้านกำลังคน (Manpower) และบริหารจัดการข้อมูลจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขานุการ คธอ. ได้จัดทีมเพื่อดูแลในแต่ละโปรแกรม ในการผลักดันการดำเนินงานตามแผน  ซึ่งจะติดตามและประเมินความสำเร็จในภาพรวมของแต่ละโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสำคัญของประเทศต่อไป โดยจะเพิ่มเติมการดำเนินงานในฝั่งภาพเอกชนเข้ามาด้วย

อ่านต่อ ETDA เปิดร่างแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ชาติ ชู 4 โปรแกรมเน้น Digital ID เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่นี่ 

โปรแกรมสนับสนุนการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565

Rating :
Avg: 1.9 (13 ratings)