TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

ARTICLE

New list Description

-
Data Sharing ยิ่งแชร์กัน ยิ่งได้ประโยชน์

เรากำลังอยู่ในโลกแห่ง Big Data ที่มีข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นในทุกวัน ถึงแม้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเต็มไปด้วยโอกาสที่รออยู่มากมาย แต่ก็ยังมีความท้าทายในการดึงศักยภาพของข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้เองการขับเคลื่อนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อก้าวจาก Big Data ไปสู่ Data Economy ก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Data-Sharing_benefit.aspx
 • 12 May 23
 • 148
-
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันมีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • 06 Jun 14
 • 11
-
หมายเลข Object Identifier (OID) และหน่วยงานรับจดทะเบียน (Registration Authority:RA)

ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ.2553

 • 05 Jun 14
 • 742
-
การผลักดันการประยุกต์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันนโยบายของรัฐได้ให้ความสำคัญในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

 • 19 Dec 13
 • 27
-
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและยากับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อศึกษาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจบริการด้านการศึกษาในปัจจุบันและวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและยา

 • 18 Sep 13
 • 4
-
อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน และวิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณี และเครื่องประดับ

 • 18 Sep 13
 • 70
-
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อศึกษาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • 18 Sep 13
 • 109
-
มาตรฐาน NPMS กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ได้กำหนดแนวทางและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

 • 31 Jul 13
 • 384
-
CIPURSE มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับระบบตั๋วร่วม

ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้ระบบตั๋วร่วมต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

 • 30 Jul 13
 • 394
-
มาตรฐาน ISO/IEC 29110 กับ ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ทุกวันนี้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจับตามองมายังตลาดการค้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเขตประชาคมเศรษฐกิจ

 • 02 Nov 12
 • 5064
-
E-BANKING คืออะไร?

ในปัจจุบันธนาคารในบ้านเราเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์กันเป็นอย่างมาก หรือที่เรามักเรียกกันว่า E-Banking เนื่องจากมีการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ E-Banking เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 • 02 Nov 12
 • 9868