TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Descriptions

แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 03/12/2021 Attach
แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 03/12/2021 Attach
แบบสอบถาม สถานะการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 12/10/2018 Attach
แนวทางการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 25/10/2017 Attach
แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ(self Assessment) 25/04/2017 Attach
คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 24/04/2017 Attach
คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ฉบับปรับปรุุงครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 07/04/2017 Attach
แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ แก้ไข กุมภาพันธ์ 2559 29/04/2016 Attach
แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ แก้ไขมิถุนายน 2558 01/07/2015 Attach
สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553-2555 17/09/2013 Attach