TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม Documents

ปฏิทินกิจกรรม

public_hearing_Plaform_facebook-(1).jpg

จากที่ ETDA ได้มีการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… (ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ) โดยกำหนดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและการควบคุมดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล นั้น
.
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดหลักการของกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เกี่ยวกับ
- หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนผู้ใช้บริการที่ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน
- การประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ
- การแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ และ
- การจัดทำแผนและมาตรการในการดูแลผู้ใช้บริการก่อนเลิกประกอบธุรกิจ
.
ETDA จึงได้จัด Public Hearing ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับนำมาปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
.
งานนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 13.00 - 17.00 น. ทางออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3xrTrgl เพื่อรับ Link เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom โดยลงได้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 65 นี้เท่านั้น
2) รับฟังผ่านออนไลน์แบบ Live ที่ ETDA Thailand
.
ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะแสดงความคิดเห็น โปรดส่งความคิดเห็นเป็นหนังสือมาที่ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.
.
#ร่างกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์ม #ETDAThailand #Publichearing #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

ดูน้อยลง
วันที่เริ่มต้นกิจกรรม

23 ก.ย. 2565

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

23 ก.ย. 2565

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

เอกสารประกอบ