TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 23-07-2565)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จำนวน 29 หน่วยงาน
 
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22 กรกฎาคม 2558
2 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 17 ตุลาคม 2559
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2559
ทบทวน : 16 พฤศจิกายน 2564
4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2559
5 กรมธนารักษ์ 30 พฤศจิกายน 2559
6 การไฟฟ้านครหลวง 30 พฤศจิกายน 2559
7 กรมสรรพสามิต 6 มีนาคม 2560
8 กรมการค้าต่างประเทศ 3 เมษายน 2560
9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 เมษายน 2560
10 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 15 มิถุนายน 2560
11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 กันยายน 2560
12 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 8 ธันวาคม 2560
13 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 ธันวาคม 2560
14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8 ธันวาคม 2560
15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13 มิถุนายน 2561
16 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 22 สิงหาคม 2561
ทบทวน : 17 เมษายน 2563
17 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 19 ตุลาคม 2561
ทบทวน : 26 มีนาคม 2562
18 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 11 ธันวาคม 2561
19 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 11 ธันวาคม 2561
20 กรมการขนส่งทางบก 12 กุมภาพันธ์ 2562
21 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 มีนาคม 2562
22 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 พฤศจิกายน 2563
23 กรมการกงสุล 30 ธันวาคม 2563
24 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6 ตุลาคม 2564
25 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 6 ตุลาคม 2564
26 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7 ตุลาคม 2564
27 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2564
28 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 ตุลาคม 2564
29 กรมทางหลวง 23 กรกฎาคม 2565