TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา

รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 21-08-2566)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ จำนวน 193 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 10 กันยายน 2553;
ทบทวน : 4 สิงหาคม 2564
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 16 ธันวาคม 2553
ทบทวน : 29 กันยายน 2563
3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 16 ธันวาคม 2553
ทบทวนครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 23 มีนาคม 2561
4 ธนาคารออมสิน 28 มีนาคม 2554
5 กรมการค้าต่างประเทศ 25 พฤษภาคม 2554
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 25 พฤษภาคม 2554
7 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 24 มิถุนายน 2554
ทบทวน : 29 มกราคม 2561
8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 24 มิถุนายน 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 8 ธันวาคม 2560
9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23 กันยายน 2554
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 23 กันยายน 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 25 กันยายน 2560
11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 23 กันยายน 2554
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 23 กันยายน 2554
13 สำนักงบประมาณ 23 กันยายน 2554
14 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 23 กันยายน 2554
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
15 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 23 กันยายน 2554
16 กรมเจ้าท่า 23 กันยายน 2554
17 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 กันยายน 2554
18 การประปาส่วนภูมิภาค 16 ธันวาคม 2554
ทบทวนครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 2 : 29 มกราคม 2561
19 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2554
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
20 กรมส่งเสริมการเกษตร 16 ธันวาคม 2554
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
21 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 16 ธันวาคม 2554
22 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 20 กุมภาพันธ์ 2555
23 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 20 กุมภาพันธ์ 2555
24 กองทัพบก 20 กุมภาพันธ์ 2555
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
25 กรมศุลกากร 20 กุมภาพันธ์ 2555
26 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 29 มีนาคม 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 3 เมษายน 2560
27 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 29 มีนาคม 2555
ทบทวน : 22 สิงหาคม 2559
28 กรมส่งเสริมการส่งออก 29 มีนาคม 2555
29 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 29 มีนาคม 2555
ทบทวน : 18 มกราคม 2559
30 กรมสรรพากร 30 พฤษภาคม 2555
ทบทวน : 14 มีนาคม 2566
31 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

27 มิถุนายน 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 18 มกราคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 2 : 26 มีนาคม 2562
ทบทวนครั้งที่ 3 : 22 พฤศจิกายน 2564

32 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 27 มิถุนายน 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2565
33 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน 2555
34 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 27 มิถุนายน 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 7 ตุลาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
35 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 27 มิถุนายน 2555
36 กรมการค้าภายใน 16 กรกฎาคม 2555
37 การเคหะแห่งชาติ 16 กรกฎาคม 2555
38 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 22 สิงหาคม 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2558
ทบทวนครั้งที่ 2 : 22 กรกฎาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 3 : 5 มีนาคม 2564
ทบทวนครั้งที่ 4 : 26 พฤศจิกายน 2564
ทบทวนครั้งที่ 5 : 1 มิถุนายน 2565
39 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 22 สิงหาคม 2555
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 22 สิงหาคม 2555
41 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 26 ตุลาคม 2555
ทบทวน : 12 กุมภาพันธ์ 2562
42 กรมบังคับคดี 26 ตุลาคม 2555
ทบทวน : 7 กันยายน 2558
43 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 28 พฤศจิกายน 2555
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 28 พฤศจิกายน 2555
45 กรมที่ดิน 28 พฤศจิกายน 2555
46 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 28 พฤศจิกายน 2555
ทบทวน : 7 กันยายน 2558
47 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 28 พฤศจิกายน 2555
48 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 29 ตุลาคม 2564
49 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 11 ธันวาคม 2555
50 กรมอนามัย 11 ธันวาคม 2555
51 กรมสุขภาพจิต 11 ธันวาคม 2555
52 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 11 ธันวาคม 2555
53 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 ธันวาคม 2555
54 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 11 ธันวาคม 2555
55 กรมการแพทย์ 11 ธันวาคม 2555
56 กรมควบคุมโรค 11 ธันวาคม 2555
57 กรมธุรกิจพลังงาน 11 ธันวาคม 2555
58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 11 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 3 พฤศจิกายน 2563
59 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 7 ตุลาคม 2558
60 กรมทางหลวง 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 26 มีนาคม 2562
61 กรมพัฒนาที่ดิน 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 4 มกราคม 2566
62 กองทัพอากาศ 26 ธันวาคม 2555
63 กรมประมง 26 ธันวาคม 2555
ทบทวนครั้งที่ 1 : 13 มิถุนายน 2561
ทบทวนครั้งที่ 2 : 17 สิงหาคม 2565
64 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 26 ธันวาคม 2555
ทบทวน : 19 กุมภาพันธ์ 2558
65 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28 กรกฎาคม 2557
66 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28 กรกฎาคม 2557
67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 28 กรกฎาคม 2557
68 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 6 มีนาคม 2560
69 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 28 กรกฎาคม 2557
70 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 28 กรกฎาคม 2557
71 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
72 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
73 องค์การคลังสินค้า 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
74 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 28 กรกฎาคม 2557
75 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 28 กรกฎาคม 2557
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 3 พฤศจิกายน 2563
77 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กรกฎาคม 2557
78 กรมชลประทาน 28 กรกฎาคม 2557
79 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 28 กรกฎาคม 2557
80 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 28 กรกฎาคม 2557
ทบทวน : 27 ธันวาคม 2565
81 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2557
82 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 28 กรกฎาคม 2557
83 กรมการพัฒนาชุมชน 13 ตุลาคม 2557
ทบทวนครั้งที่ 1 : 6 มีนาคม 2560
ทบทวนครั้งที่ 2 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
84 กรมธนารักษ์ 13 ตุลาคม 2557
85 กองทัพเรือ

13 ตุลาคม 2557
ทบทวนครั้งที่ 1 : 23 มีนาคม 2561
ทบทวนครั้งที่ 2 : 9 กุมภาพันธ์ 2565

86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 ตุลาคม 2557
87 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 13 ตุลาคม 2557
ทบทวนครั้งที่ 1 : 23 มีนาคม 2561
ทบทวนครั้งที่ 2 : 6 กุมภาพันธ์ 2566
88 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 25 กันยายน 2560
89 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2557
90 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13 ตุลาคม 2557
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
91 สำนักราชเลขาธิการ 13 ตุลาคม 2557
92 องค์การเภสัชกรรม 13 ตุลาคม 2557
93 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 พฤศจิกายน 2557
94 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 27 พฤศจิกายน 2557
95 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 27 พฤศจิกายน 2557
ทบทวน : 17 ตุลาคม 2559
96 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 19 กุมภาพันธ์ 2558
97 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 19 กุมภาพันธ์ 2558
98 กรมหม่อนไหม 27 เมษายน 2558
ทบทวน : 22 สิงหาคม 2565
99 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27 เมษายน 2558
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
100 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 เมษายน 2558
ทบทวน : 29 กันยายน 2563
101 สำนักพระราชวัง 27 เมษายน 2558
102 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 พฤษภาคม 2558
103 บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด 18 พฤษภาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 1 : 23 มีนาคม 2561
ทบทวนครั้งที่ 2 : 25 สิงหาคม 2564
104 สำนักงานประกันสังคม

22 กรกฎาคม 2558
ทบทวนครั้งที่ 1 : 8 ธันวาคม 2560
ทบทวนครั้งที่ 2 : 9 กุมภาพันธ์ 2565

105 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 กันยายน 2558
106 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 3 เมษายน 2560
107 กรมการบินพลเรือน 7 กันยายน 2558
108 กรมสรรพสามิต 7 กันยายน 2558
109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 กันยายน 2558
110 การไฟฟ้านครหลวง 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 30 มิถุนายน 2565
111 กรมอุตุนิยมวิทยา 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 30 มิถุนายน 2565
112 กรมทรัพยากรธรณี 7 กันยายน 2558
113 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7 ตุลาคม 2558
114 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
115 กรมการจัดหางาน 7 ตุลาคม 2558
116 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ตุลาคม 2558
117 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
118 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 18 มกราคม 2559
119 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 18 มกราคม 2559
ทบทวน : 29 กันยายน 2563
120 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มกราคม 2559
121 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2559
122 กรมทรัพยากรน้ำ 18 มกราคม 2559
ทบทวน : 5 พฤษภาคม 2565
123 กองบัญชาการกองทัพไทย 25 กุมภาพันธ์ 2559
ทบทวน : 3 พฤศจิกายน 2563
124 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559
125 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 กุมภาพันธ์ 2559
ทบทวน : 17 สิงหาคม 2565
126 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559
127 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559
128 สำนักงานศาลปกครอง 22 สิงหาคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 1 : 10 ตุลาคม 2565
129 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

22 สิงหาคม 2559
ทบทวนครั้งที่ 1 : 17 เมษายน 2563
ทบทวนครั้งที่ 2 : 11 พฤษภาคม 2565

130 กรมการขนส่งทางบก 22 สิงหาคม 2559
ทบทวน : 23 พฤศจิกายน 2564
131 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 2559
132 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 สิงหาคม 2559
133 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ตุลาคม 2559
134 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2559
135 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6 มีนาคม 2560
ทบทวน : 4 สิงหาคม 2564
136 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ 6 มีนาคม 2560
137 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 3 เมษายน 2560
138 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 เมษายน 2560
ทบทวน : 20 ตุลาคม 2564
139 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3 เมษายน 2560
140 มหาวิทยาลัยบูรพา 25 กันยายน 2560
141 มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 กันยายน 2560
142 สำนักงานอัยการสูงสุด 25 กันยายน 2560
ทบทวน : 26 มีนาคม 2562
143 กรมราชทัณฑ์ 25 กันยายน 2560
144 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25 กันยายน 2560
145 สภากาชาดไทย 8 ธันวาคม 2560
146 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 8 ธันวาคม 2560
147 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 8 ธันวาคม 2560
148 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 มกราคม 2561
149 สำนักงานกิจการยุติธรรม 29 มกราคม 2561
ทบทวน : 11 กรกฎาคม 2565
150 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29 มกราคม 2561
151 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 29 มกราคม 2561
152 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29 มกราคม 2561
153 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มีนาคม 2561
154 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 19 ตุลาคม 2561
155 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 19 ตุลาคม 2561
156 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 19 ตุลาคม 2561
157 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 19 ตุลาคม 2561
158 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 19 ตุลาคม 2561
ทบทวน : 29 กันยายน 2563
159 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 12 กุมภาพันธ์ 2562
160 การรถไฟแห่งประเทศไทย 26 มีนาคม 2562
161 การประปานครหลวง 26 มีนาคม 2562
162 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 มีนาคม 2562
ทบทวนครั้งที่ 1 : 8 ตุลาคม 2564
ทบทวนครั้งที่ 2 : 9 กันยายน 2565
163 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 17 เมษายน 2563
164 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 29 กันยายน 2563
165 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 29 กันยายน 2563
166 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 29 กันยายน 2563
167 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 3 พฤศจิกายน 2563
168 กรมการกงสุล 30 ธันวาคม 2563
169 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 มีนาคม 2564
170 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 กันยายน 2564
171 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 23 กันยายน 2564
172 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 กันยายน 2564
173 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2564
174 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 26 มกราคม 2565
175 สภาวิศวกร 31 มกราคม 2565
176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2565
177 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 25 กุมภาพันธ์ 2565
178 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 8 มีนาคม 2565
179 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 25 มีนาคม 2565
180 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 5 พฤษภาคม 2565
181 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 มิถุนายน 2565
182 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 30 มิถุนายน 2565
183 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 30 มิถุนายน 2565
184 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 30 มิถุนายน 2565
185 กรมคุมประพฤติ 27 สิงหาคม 2565
186 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 15 กันยายน 2565
187 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 27 กันยายน 2565
188 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 10 ตุลาคม 2565
189 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 22 พฤศจิกายน 2565
190 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 22 พฤศจิกายน 2565
191 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 28 ธันวาคม 2565
192 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22 มีนาคม 2566
193 กรมบัญชีกลาง 21 สิงหาคม 2566