TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) Documents

รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE)

UNITED NATIONS CODE FOR TRADE AND TRANSPORT LOCATIONS (UN/LOCODE)

รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE)

รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน UN/CEFACT Recommendation No. 16 UN/LOCODE – Code for Trade and Transport Locations ของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (UN/CEFACT) ซึ่งกำหนดให้ใช้รหัสที่เป็นตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 5 ตัว ประกอบด้วยรหัสประเทศที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว (รหัสของประเทศไทย คือ TH) และตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 3 ตัว (ซึ่งได้แก่ A-Z และ 2-9) เพื่อใช้แทนชื่อเรียกของท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง สถานีขนส่งและตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าที่สัมพันธ์กับทางการค้า ตัวอย่างเช่น รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง “TH BKK” ซึ่งกำหนดใช้สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ในกรณีที่เป็นท่าอากาศยาน)

locode1-(1).png

ETDA สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva) ให้ทำหน้าที่เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงรับรองรหัส UN/LOCODE ของประเทศไทย เพื่อลงทะเบียนกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNECE Secretariat) ตามขั้นตอนต่อไป

ประโยชน์ของการมีรหัส UN/LOCODE

ประโยชน์ คำอธิบาย
locode2-(1).png
เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
การระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ชัดเจน ส่งถึงที่หมายได้ตรงจุด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
locode3-(1).png
เพิ่มโอกาสการค้าขาย
บริษัทเดินเรือระดับสากลส่วนใหญ่ใช้ UN/LOCODE นำทางไปยังท่าเรือต่าง ๆ นำมาซึ่งโอกาสทางการค้าของประเทศไทย
locode4-(1).png
ลดความต่างในการใช้ภาษา
การกำหนดรหัสของท่าเรือภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการนำทาง อันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทางภาษา
locode5-(1).png
ลดขั้นตอนการขนส่ง ลดความเสี่ยงสินค้าเสียหาย
ลดขั้นตอนการถ่ายโอนสินค้าลง สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่สินค้าเสียหายระหว่างการขนย้าย
 

 

ปัจจุบัน มีรหัสที่มีสถานะเป็น “AA” ซึ่งเป็นรหัสที่มีการรับรองโดย สพธอ.จำนวน 117 รหัส

รายการ UN/LOCODE ของประเทศไทย (UN/LOCODE – Thailand (TH))

ทั้งนี้ การนำรหัส UN/LOCODE ของประเทศไทยไปใช้งาน แนะนำให้ใช้เฉพาะรหัสที่มีสถานะ (Status) เป็น “AA” (Approved by competent national government agency) ซึ่งเป็นรหัสที่มีการรับรองโดย สพธอ. ในฐานะ National Focal Point ของประเทศไทย ส่วนรหัสที่มีสถานะอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและจะพิจารณาเพื่อรับรองโดย สพธอ. ในอนาคต

ต้องการลงทะเบียนรหัส UN/LOCODE ต้องทำอย่างไร ?

“แผนทำงานในรอบปีของการพิจารณากำหนด UN/LOCODE ของประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 2 รอบเพื่อให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ข้อมูล UN/LOCODE เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสองครั้งต่อปีของ UNECE Secretariat” มีกำหนดการดังนี้

  • รอบที่ 1 ส่งคำขอภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
  • รอบที่ 2 ส่งคำขอภายใน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย สามารถกรอกข้อมูลใน แบบลงทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่สำนักมาตรฐาน สพธอ. ทางอีเมล email-estandard-black.png

สถิติรายการ UN/LOCODE ที่ดำเนินการลงทะเบียนของประเทศไทย

20220913-Graph.png
 
สถานะ (Status) คำอธิบายสถานะของ UN/LOCODE
AA Approved by competent national government agency
AI Code adopted by international organisation (IATA or ECLAC)
RL Recognised location – Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RQ Request under consideration
QQ Original entry not verified since date indicated
XX Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE
 

เอกสารข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q 1: UN/LOCODE คืออะไร ?​ 
  • รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) อ้างอิงมาตรฐาน UN/CEFACT Recommendation No. 16 UN/LOCODE – Code for Trade and Transport Locations
  • ใช้รหัสที่เป็นตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 5 ตัว ประกอบด้วยรหัสประเทศที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว (รหัสของประเทศไทย คือ TH) และตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 3 ตัว (ซึ่งได้แก่ A-Z และ 2-9)
  • ใช้แทนชื่อเรียกของท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง สถานีขนส่งและตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าที่สัมพันธ์กับทางการค้า
Q 2: UN/LOCODE เกี่ยวข้องกับรหัสจังหวัดอย่างไร ?
  • รหัสจังหวัด (Subdivision Code) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ UN/LOCODE ซึ่งแสดงไว้ที่สดมภ์ “SubDiv” (Subdivision) เพื่อระบุว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่การปกครองใดของประเทศนั้น
  • UN/LOCODE กำหนดให้ใช้รหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 โดยรหัสจังหวัดของประเทศไทยตามมาตรฐาน ISO 3166-2 สามารถดูได้จาก https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:TH
Q 3: การขอลงทะเบียน UN/LOCODE ทำอย่างไร ?
  • ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียน UN/LOCODE ของประเทศไทย สามารถกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียน UN/LOCODE พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่สำนักมาตรฐาน สพธอ. ทางอีเมล email-estandard-black-(1).png