TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม Documents

ปฏิทินกิจกรรม

ETDA ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวที New Techs, Next Trends ไทยพร้อมหรือไม่? กับเทคโนโลยีใหม่และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ  (International Panel) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำข้อมูล แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

จากสถานการณ์ VUCA World แห่งความผันผวน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การทำสงครามการค้าและสงครามทางเทคโนโลยี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล้วนมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ จำนวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและอาหารทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทนการรับชมจากโทรทัศน์ การดูหนังออนไลน์ในรูปแบบ Video on demand การทำงาน Work from Home ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบการทำกิจกรรมที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิมเป็นอันมาก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนจะต้องตื่นตัว สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลเพื่อความอยู่รอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ETDA และ บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ศึกษาจัดทำข้อมูล แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และจัดกิจกรรมเสวนา “New Techs, Next Trends ไทยพร้อมหรือไม่? กับเทคโนโลยีใหม่และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เกี่ยวกับประเด็นแนวโน้มของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่สำคัญหรือควรให้ความสำคัญในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ความพร้อมของไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การเตรียมภาคสังคมและประชาชนให้รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกยุคหลังโควิด-19 ที่จะได้เห็นความทันสมัยก้าวกระโดดของธุรกิจบางประเภท และการหยุดชะงักของหลายธุรกิจอันเป็นผลจากสถานการณ์ VUCA World

ETDA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “New Techs, Next Trends ไทยพร้อมหรือไม่? กับเทคโนโลยีใหม่และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต” ในครั้งนี้ จะจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่เกี่ยวข้องที่ได้แลกเปลี่ยนกัน และสามารถจับสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีอุบัติใหม่ แนวโน้มของการทำธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการคาดการณ์อนาคต กำหนดนโยบาย วางกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจและออกแบบการดำเนินกิจกรรมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่างยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ http://frost.ly/5vg หรือสแกน QR Code

#NewTech #VUCAWorld #LiftYourLifeWithDigital

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม

29 ก.ค. 2564

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

29 ก.ค. 2564

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

ETDA, บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่จัดกิจกรรม

ออนไลน์

เอกสารประกอบ

  • 18 ก.ค. 2564
  • 30