TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายสัญลักษณ์

  • สัญลักษณ์ครึ่งวงกลมแต่ละด้าน แสดงถึง ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าควบคู่กัน
     

  • ความโค้งของสัญลักษณ์ที่เชื่อมประสานกันอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง การดำเนินธุรกรรมอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และความมั่นคง ปลอดภัย

  • สีธงชาติไทยที่ปรากฏบนสัญลักษณ์ แสดงถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับรองความน่าเชื่อถือการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ

  • ความหมายของสัญลักษณ์โดยรวม แสดงถึง การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย กลมเกลียวเชื่อมประสาน และพึ่งพากัน