TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล Documents

ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

1. DIGITAL ECONOMY

ตามกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Economy ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมพร้อมบูรณาการงาน 5 เสาสำคัญ ภารกิจหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้สนับสนุนคือ งานเสาที่ 2 “การพัฒนา Soft Infrastructure” ส่วนของกฎหมายโดยการจัดทำชุดร่างกฎหมายเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 6 มกราคม 2558 ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงพัฒนาการของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการตราชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ทาง ICT Law Center ภายใต้ สพธอ. จึงได้จัดทำข้อมูลสรุปที่มาและเหตุผลในการจัดทำกฎฆมายตลอดจนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาอันจะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับชุดกฎหมายดิจิทัลอันเป็นการสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากข้อมูลกฎหมายที่ปรากฏในหน้าเว็บนี้แล้ว ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่าน http://ictlawcenter.etda.or.th/activities ได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

  1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
  2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ