TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

TEDA Schemas by ETDA Documents

ระบบจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล (Schema)

ระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียมโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านมาตรฐาน และช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานเช่น มาตรฐานตั้งแต่เริ่มพัฒนา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ TEDA Schemas

TEDA Schemas