TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Thailand Internet User Profile Documents

Thailand Internet User Profile

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ได้จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet User Profile) ปี ๒๕๕๖ ขึ้นเป็นปีแรก และจะมีการจัดทำรายงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมลักษณะของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ ใช้เพื่ออะไร ช่วงเวลาใด ระยะเวลาที่ใช้งาน ประสบปัญหาอะไรบ้าง เป็นต้น โดยในการสำรวจ จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนย่อยๆ ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการสำรวจภาพรวมของผู้ตอบแบบสำรวจ (Demographics) และพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet User Behavior) ส่วนที่ ๒ จะเป็นการสำรวจเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น (Hot Issues) โดยผลการสำรวจที่ได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลายในทิศทางที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นต่อไป
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน web site  ของ สพธอ. ได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html