TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

อื่นๆ

รู้จัก IFBL Documents

เด็กๆรู้ไว้ ผู้ใหญ่รู้เท่าทัน ใช้งานอินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์ปลอดภัย

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

จนเราอาจตกยุคโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ ทำให้คนทุกกลุ่มวัยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ทั้งเพื่อการพูดคุย ค้นหาข้อมูล ความบันเทิง รวมถึงการซื้อ-ขายของทางออนไลน์ จากเดิมที่นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ จนเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปโดยปริยาย บางคนถึงขนาดติดโลกออนไลน์ในเกือบทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันเสียด้วยซ้ำ

รู้จัก IFBL

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เป็นประเด็นสำคัญที่ ETDA ให้ความสำคัญเสมอมา ทั้งในกลุ่มเยาวชน ที่มักพบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงกับภัยคุกคามทางออนไลน์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

โครงการ Internet for Better Life จึงมุ่งให้คนในทุกกลุ่มทุกวัย ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันภัยร้ายที่แฝงมาทางออนไลน์ ด้วยเนื้อหาที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือคุณตา คุณยาย ก็เข้าใจได้ง่าย เพราะ ETDA เชื่อเสมอว่าการร่วมแบ่งปันความรู้จะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และช่วยสร้างสังคมในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เป็นประเด็นสำคัญที่ ETDA ให้ความสำคัญเสมอมา ทั้งในกลุ่มเยาวชน ที่มักพบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงกับภัยคุกคามทางออนไลน์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

โครงการ Internet for Better Life จึงมุ่งให้คนในทุกกลุ่มทุกวัย ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันภัยร้ายที่แฝงมาทางออนไลน์ ด้วยเนื้อหาที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือคุณตา คุณยาย ก็เข้าใจได้ง่าย เพราะ ETDA เชื่อเสมอว่าการร่วมแบ่งปันความรู้จะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และช่วยสร้างสังคมในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน