TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

สถิติและข้อมูล

ภาพรวม Documents

 

การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่

index_strategic_indicator_1.jpg

เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สพธอ. จึงได้มีการศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวชี้วัดสากลที่สามารถสะท้อนภาพการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ มาช่วยในการวิเคราะห์สถานภาพและประเมินผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า มีตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Strategic Indicators) ซึ่งประกอบตัวชี้วัดที่สะท้อนขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลโดยรวมของประเทศ รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านข้างต้น จำนวน 34 รายการ ดังนี้

 

index_strategic_indicator_2.jpg