TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice) ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice)

1. บทนำ

       สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (“สำนักงาน”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อและใช้บริการของสำนักงาน (“ท่าน”) โดยสำนักงานจะดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

       โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       สำนักงานขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงาน หากท่านมีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ตลอดจนถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อสำนักงานตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

       โดยทั่วไป สำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับสำนักงานโดยตรง เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สำนักงานจัดให้มีขึ้น เป็นต้น เว้นแต่บางกรณีสำนักงานอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดยสำนักงานเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับสำนักงาน และสำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้สำนักงานต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

       ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีการติดต่อหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักงาน สำนักงานมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้สำนักงานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการเข้าใช้งานดังกล่าว เช่น หมายเลข IP Address เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำนักงานอาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยสำนักงานขอเรียกรวมกันว่า “คุกกี้ (Cookie)” ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์ สพธอ.

       ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดข้อมูลบางประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น และการเก็บรวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น สำนักงานจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวในบางกรณี

       ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม”) สำนักงานจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมเฉพาะกรณีเท่าที่จำเป็นและตามแนวทางที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมสำหรับกิจกรรมใด สำนักงานจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ด้วย เว้นแต่เป็นกรณีขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยาว์ดังกล่าวสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้

       สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานอาจมีการเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

      1)  เมื่อท่านได้มาติดต่อ เข้าร่วมกิจกรรม หรือขอรับบริการใด ๆ ของสำนักงาน หรือกรณีสำนักงานมีการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับงานวิจัยและสำรวจ โดยสำนักงานอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เช่น

         • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น
         • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน เป็นต้น
         • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
         • ข้อมูลด้านเทคนิคและการใช้ข้อมูล เช่น IP Address ในกรณีที่ท่านเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน เป็นต้น
         • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
 

      2)  เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน โดยสำนักงานอาจมีการบันทึกภาพของท่านโดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งนี้ สำนักงานจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน 

      3)  เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่สำนักงานมีการจัดประชุม สัมมนา ประชาพิจารณ์ หรือกิจกรรมใด ๆ โดยสำนักงานอาจมีการบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีโอ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม หรือเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีโอในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

3. สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร

      สำนักงานอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

           1) ให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
           2) ให้สำนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน
           3) สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยมีการวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมที่ไม่เปิดเผยตัวตน
           4) วิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าใช้บริการของสำนักงาน
           5) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
           6) รับสมัครงาน
           7) จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของสำนักงาน
           8) รับเงิน จ่ายเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ด้านการเงินและการบัญชีของสำนักงาน
           9) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของสำนักงานให้กับท่านทราบ ตลอดจนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
           10) ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยสำนักงานอาจมีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย
           11) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กฎหมายของสำนักงาน หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้สำนักงานต้องปฏิบัติ

4. กฎหมายอนุญาตให้สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

      ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น สำนักงานจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการและเหตุผลทางกฎหมายไว้หลายประการตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอนุญาตให้สำนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้สามารถดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

      ทั้งนี้ โดยทั่วไป สำนักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับ ดังนี้

 • ท่าน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านให้ความยินยอม (Consent)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contra-ct)
 • เป็นการจำเป็นในการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด (Scientific or Research)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal Obligation)

      ประกาศนี้เป็นการกำหนดหลักการและหลักปฏิบัติกลาง (main notice) โดยสำนักงานมีการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมสำหรับบริการภายนอก และกิจกรรมสำหรับการดำเนินกิจการภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงาน โดยแต่ละกิจกรรมและบริการเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยลิงก์กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ด้านล่างนี้ จะอธิบายและให้รายละเอียดกับท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านที่แต่ละกิจกรรมหรือแต่ละบริการมีการดำเนินการ

      1)  กิจกรรมสำหรับบริการภายนอก 

         • บริการรับรองมาตรฐานและระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแล
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 •   ชื่อ นามสกุล
 •   หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 •   ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 •   ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 •   IP Address (กรณีมีการใช้บริการผ่านเว็บไซต์)
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อการดำเนินการพิจารณาคำขอรับบริการ การตรวจประเมิน และการรับรองมาตรฐานหรือระบบสารสนเทศ
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
 •   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งสำนักงานต้องมีการจัดส่งข้อมูลให้
6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาสองเท่าของอายุการรับรอง โดยนับตั้งแต่วันที่ใบรับรองมีผลบังคับใช้
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address (กรณีมีการใช้บริการผ่านเว็บไซต์)
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบและออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้บริการอื่นที่ NRCA มีการให้บริการ
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานออกให้หมดอายุ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น หน่วยงาน เป็นต้น
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอและลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
 • เพื่อติดต่อนัดหมายการประชุม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ ยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ประกอบในการลงนามข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ จะมีเก็บต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ
 • กรณีสำนักงานไม่เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณา
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะมีการประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานหรือเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งได้ขอข้อมูลจากสำนักงานฯ หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการ
 • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital ID
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • บริการระบบงานเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
             o บริการระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (TeDA)
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด เฉพาะของผู้ดูแลระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ ETDA Connect ของสำนักงาน ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่รับส่งผ่านระบบ ETDA Connect สำนักงานจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อบริหารจัดการระบบ และให้บริการระบบ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • หมายเลขบัตรประชาชน หรือ อีเมล
 • หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ และให้บริการระบบ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ และให้บริการระบบ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ และให้บริการระบบ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทาง Application Programming Interface (API) และให้บริการระบบ (ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏบนเอกสารที่ส่งมายังระบบเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ สำนักงานจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้)
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อการดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนหมายเลขโอไอดี
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 2 ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อคัดกรองความซ้ำซ้อนของผู้เข้ารับการสำรวจ
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจจะมีการประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมการจับรางวัล โดยจะมีการประกาศรายชื่อและติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัล
 • เพื่อติดต่อขอความร่วมมือในการสำรวจในครั้งถัดไป (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจัดเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น โดยภายใน 30 วันนับแต่วันที่การประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมแล้วเสร็จ สำนักงานจะมีการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำให้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
 • กรณีท่านได้ยินยอมให้สำนักงานเก็บข้อมูลการติดต่อเพื่อดำเนินกิจกรรมการสำรวจข้อมูลในปีถัดไป จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ท่านได้ให้ความยินยอม
 • กรณีท่านได้ยินยอมให้สำนักงานเก็บข้อมูลของท่านเพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้กับท่าน จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท่านได้ให้ความยินยอม
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • ฝึกอบรม สัมมนา และประชุม
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บัญชี Facebook หรือ Line ID เป็นต้น
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานได้จัดขึ้น
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานตามสื่อต่าง ๆ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักงานตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต (กรณีนี้จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal Obligation) (กรณีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนั้น)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 •   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บและใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป

7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน (กรณีที่มีการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมบางกิจกรรม เช่น การเข้าสอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น)
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น 
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บัญชี Line ID เป็นต้น (กรณีที่มีการติดตามการดำเนินโครงการ)
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานได้จัดขึ้น และตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมเข้าร่วมบางกิจกรรม
 • ติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินโครงการ
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานตามสื่อต่าง ๆ  
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักงานตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต (กรณีนี้จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority) 
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน  (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal Obligation) (กรณีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บและใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่สิ้นสุดการดำเนินงาน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • บริการข้อมูล สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บัญชี Facebook เป็นต้น
 • เสียงบันทึกสนทนา (กรณีติดต่อผ่านโทรศัพท์)
 • IP Address (กรณีเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ 1212OCC)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านในการดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้มีการสอบถาม เช่น ข้อมูลกฎหมายดิจิทัล ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ประเภทของเรื่องร้องเรียน ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จะมีการขอความยินยอม)
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน (จะมีการขอความยินยอม)
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง)

 นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยและแบ่งปันให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรง เพื่อเข้ามาดูแลและช่วยเหลือท่านตามแต่ละกรณีของข้อร้องเรียน เช่น

 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักงานตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน และเฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 3 นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการให้คำปรึกษา
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล  
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • IP Address ของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อนำข้อมูลไปติดต่อหรือประสานกลับในการตอบข้อหารือ 
 • เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการตอบข้อซักถาม
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล  
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีแจ้งข้อร้องเรียน)
 • IP Address
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตามที่ท่านได้แจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สำนักงาน (Public Task / Official Authority)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น  เว้นแต่เป็นข้อร้องเรียนที่มีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวโดยตรง กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยและแบ่งปันให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดูแลและช่วยเหลือท่านตามแต่ละกรณี

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับคำชมเชย ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อร้องเรียนมายังสำนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการตามข้อร้องเรียน
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูล IP Address ของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง)  รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูล IP Address ของผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง)  รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เป็นต้น
 • รูปถ่าย
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการและเข้าถึงข้อมูล
 • เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน
 • เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 • เพื่อแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน
 • เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงาน มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการนี้)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงาน (กรณีที่มีการว่าจ้าง)  รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บตามระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ และจัดเก็บต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูล IP Address จะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-

      2)  กิจกรรมสำหรับการดำเนินกิจการภายใน 

         • งานเลขานุการคณะกรรมการ 
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน รวมถึง ข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการศึกษา เช่น สาขาและและสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น 
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์ 
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม
 • ข้อมูลสัญชาติ
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
 • ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และความเกี่ยวพันทางการเมืองในปัจจุบัน

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อการดำเนินการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม และจ่ายเบี้ยประชุม
 • เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ หมดวาระ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น 
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์ 
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม และจ่ายเบี้ยประชุม
 • เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ หมดวาระ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน รวมถึง ข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม
 • ข้อมูลสัญชาติ
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
 • ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และความเกี่ยวพันทางการเมืองในปัจจุบัน

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อการดำเนินการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม และจ่ายเบี้ยประชุม
 • เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ หมดวาระ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม และจ่ายเบี้ยประชุม
 • เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ หมดวาระ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม และจ่ายเบี้ยประชุม
 • เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ หมดวาระ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • การรับสมัครพนักงานและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • รูปถ่าย
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการศึกษา เช่น ผลการศึกษา สาขา และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร ในการรับเข้าทำงานที่สำนักงาน ตลอดจนการเข้าทำสัญญากับสำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสมัครงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการดำเนินงานนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสำนักงานด้วย) รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่สิ้นสุดการพิจารณา (กรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือก)
 • ในกรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกและได้เป็นพนักงานของสำนักงาน การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน (Employee Privacy Policy and Notice)

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • รูปถ่าย
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการศึกษาที่ปรากฏบนใบรายงานผลการศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ผลการศึกษา สาขา และสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานด้วยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร ในการรับเข้าฝึกงานที่สำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม หรือแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการดำเนินงานนี้)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกงาน 
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ)
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการศึกษา เช่น สาขา และสถาบันการศึกษา เป็นต้น (เฉพาะในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการศึกษาเป็นเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ)
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน ประวัติการทำงาน เป็นต้น (เฉพาะในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้ประวัติการทำงานเป็นเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจให้เข้ามาดำเนินงานให้สำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เพื่อประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามสื่อต่าง ๆ ที่สำนักงานกำหนด 
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุ
  ตัวบุคคลได้ 
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยและแบ่งปันให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 
6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่สิ้นสุดปีงบประมาณที่ดำเนินการ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน (เฉพาะในกรณีที่สำนักงานมีการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าเบี้ยประชุม)
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เฉพาะในกรณีที่สำนักงานมีการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าเบี้ยประชุม)
 • ข้อมูลการศึกษา เช่น สาขา และสถาบันการศึกษา เป็นต้น (เฉพาะในกรณีที่สำนักงานจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการศึกษาในการพิจารณาคุณสมบัติ)
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน ประวัติการทำงาน เป็นต้น 
 • รูปถ่าย และ/หรือ วีดิทัศน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับบริการ และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจให้เข้ามาปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับสำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานตามสื่อต่าง ๆ  
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
 • ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงาน (Consent) (กรณีสำนักงานมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือการปฏิบัติงาน)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยและแบ่งปันให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่สิ้นสุดปีงบประมาณที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏบนหนังสือราชการ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจของสำนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นไปตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะมีการจัดเก็บตลอดไป
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล 
 • หมายเลขบัตรประชาชน และข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้สำนักงานโดยความสมัครใจ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอรับหรือจ่ายเงิน จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-

(ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการขอรับหรือจ่ายเงิน และในสำเนาบัตรประชาชนมีข้อมูล “ศาสนา” ทางสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินการลบข้อมูลออก)

3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาและดำเนินการรับ หรือจ่ายเงิน รวมถึงนำส่งภาษีและชำระภาษี อันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีของสำนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน  (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานต้องมีการจัดส่งข้อมูลทางการเงินให้ เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่สิ้นสุดปีงบประมาณที่ดำเนินการรับหรือจ่ายเงิน

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
         • อาคารและสถานที่
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลยานพาหนะ เช่น ทะเบียนรถ เป็นต้น
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาในการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในอาคารของสำนักงาน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานในการเข้าจอด
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในอาคารของสำนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอาคารที่สำนักงานตั้งอยู่ รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่นำยานพาหนะเข้ามาจอดในอาคารของสำนักงาน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาในการอนุญาตเข้าใช้งานบริการสารสนเทศของสำนักงาน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศของสำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าใช้งานบริการสารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศของสำนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • IP Address
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาในการอนุญาตและออกรหัสผ่านเข้าใช้งาน Guest Wifi ของสำนักงาน
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน Guest Wifi ของสำนักงาน
 • เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงาน เป็นต้น อาจถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภาพรวมโดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด (Legal Obligation)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่สิ้นสุดการใช้บริการ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานจะมีการเก็บภาพเคลื่อนไหวของท่านในขณะที่ท่านอยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในสำนักงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของสำนักงาน และใช้ในการสอบสวนเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 90 วัน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 
หัวข้อ รายละเอียด
1.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม สำนักงานอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่
 • ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น
 • หมายเลขบัตรเข้า-ออกสำนักงาน (Access Card)
2.ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ใดบ้างที่สำนักงาน มีการเก็บรวบรวม -ไม่มี-
3.เหตุผลที่สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อพิจารณาในการอนุญาตและออกบัตรเข้า-ออกของสำนักงาน
 • เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในสำนักงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของสำนักงานไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม และใช้ในการสอบสวนเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน
4.เหตุผลที่สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำนักงานได้รับการอนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับสำนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสำนักงาน (Contract)
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน  (Legitimate Interest)
5.สำนักงานมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเปิดเผยเป็นการภายในสำนักงาน เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึง ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการดำเนินกิจการนี้เท่านั้น

6.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลนานเท่าใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่สิ้นสุดการได้รับอนุญาตเข้า-ออกของสำนักงาน
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานจะหยุดใช้ข้อมูลของท่าน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลาการทำลายข้อมูลและเอกสารของสำนักงาน สำนักงานจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
7.กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ -ไม่มี-
 

      รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามตารางกิจกรรม/บริการข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบาย ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ สพธอ.

      หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

5. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล

       เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในการดำเนินการตามสิทธิเหล่านั้น ดังนี้

 1. สิทธิในการได้รับแจ้ง สำนักงานจะมีการแจ้ง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน
 2. สิทธิในการเพิกถอนความ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้สำนักงานไว้ได้ทุกเมื่อ
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสามารถขอให้สำนักงานเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 5. สิทธิในการลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้สำนักงานลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 6. สิทธิในการโอนข้อมูล ในกรณีที่ระบบข้อมูลของสำนักงานรองรับการอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้
 7. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านสามารถขอให้สำนักงานระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

       ทั้งนี้ ในบางกรณีสำนักงานอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น

       หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อแนะนำที่อธิบายไว้ใน การตรวจสอบและการขอใช้สิทธิ บนเว็บไซต์ สพธอ.

6. สำนักงานมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านกับใครบ้าง

      สำนักงานจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่สำนักงานได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้บางสถานการณ์ ดังนี้

 • กรณีที่สำนักงานเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรม
 • เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำงานในนามหรือทำงานให้สำนักงานภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับสำนักงาน โดยการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจมีทั้งกรณีการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งมอบบริการแก่ท่าน หรือเพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของสำนักงาน เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • กรณีที่สำนักงานเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลที่ดีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สำนักงานเห็นว่าสำคัญยิ่งกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่
  • เพื่อการสืบสวน สอบสวน และระงับเหตุอาชญากรรม การทุจริต การฉ้อโกง หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามตลอดจนการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสาธารณะ รวมถึงของสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือรับมือการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้บริการของสำนักงาน หรือต่อกฎหมาย

      ในกรณีที่สำนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพของท่าน หรือเห็นว่าสำนักงานต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อปกป้องท่านจากภัยคุกคามหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ท่านเสียหาย สำนักงานจะหารือกับท่าน และถ้าเป็นไปได้ สำนักงานจะขออนุญาตท่านในการแจ้งสถานการณ์ที่ท่านประสบอยู่กับบุคคลอื่นที่จำเป็นต้องทราบ ก่อนการดำเนินการนั้น

      หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น สำนักงานจะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ข้อมูลใดที่สำนักงานมีการเปิดเผยภายใต้เหตุผลและสถานการณ์ใด เพื่อท่านสามารถทราบได้ว่า สำนักงานได้มีการดำเนินการอะไรไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. สำนักงานมีการปกป้องดูแลข้อมูลของท่านอย่างไร

      สำนักงานตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับสำนักงาน และโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สำนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องดูแล และพร้อมให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงและตรวจสอบ

      โดยตัวอย่างมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมีการนำมาใช้ เช่น

 • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของสำนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)
 • กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูล เช่น การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่มีชั้นความลับเพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถถูกเปิดอ่านได้จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ
 • กำหนดกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว สำนักงานจะรีบแจ้งท่านทราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง
 • มีการอบรมพนักงานของสำนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทบทวนกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีการปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันล่าสุดแล้ว (Update Patches)

      อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่า การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือแม้แต่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของท่านซึ่งติดมัลแวร์ มีความเสี่ยง และสำนักงานไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจถูกลักลอบเข้าถึง หรือถูกเปิดเผย หรือถูกโอนถ่ายออกไป และทำให้ท่านเกิดความเสียหายได้

      หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ท่านสามารถศึกษาได้จาก “นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ของสำนักงาน

8. การจัดเก็บและโอนข้อมูล

      สำนักงานมีการจัดเก็บ ใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การโอนข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดเก็บหรือประมวลผลในบางกรณีอาจเป็นการดำเนินการข้ามพื้นที่หรือข้ามประเทศ โดยสำนักงานจะมีการตรวจสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้รับโอนข้อมูลมีมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการจัดทำสัญญากับบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการโอนข้อมูล จัดเก็บหรือประมวลผล เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สำนักงานกำหนด

9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      สำนักงานจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงาน โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรมและบริการ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแต่ละกิจกรรมและบริการ

      อย่างไรก็ดี สำนักงานอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีเหตุที่สำนักงานได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่าอาจมีการกระทำละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของสำนักงาน หรือมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาท และจำเป็นต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตลอดจนรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยสำนักงานจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นกำหนด

10. การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลภายนอก

      บางบริการของสำนักงานอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม ซึ่งสำนักงานมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากบริการของสำนักงาน โดยสำนักงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริการเหล่านั้น

      และโดยประกาศนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของสำนักงานเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อออกไปยังบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของประกาศนี้ สำนักงานขอแนะนำให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายหรือประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการเหล่านั้นก่อนการใช้บริการ

11. การทบทวนและปรับปรุงประกาศ

      สำนักงานอาจมีปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากสำนักงานมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศนี้ สำนักงานจะแสดงประกาศเวอร์ชันล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ สพธอ. และอาจจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สำนักงานขอแนะนำให้ท่านหมั่นเข้ามาอ่านและตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการของสำนักงาน

      ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการของสำนักงาน ภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการปรับปรุงแก้ไขและได้มีการแสดงประกาศไว้ที่นี้แล้ว ถือว่าท่านเห็นชอบและยอมรับในประกาศฉบับที่ปรับปรุงแล้ว

12. ติดต่อ สพธอ.

      หากท่านมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อติชม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ได้ที่

      สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)     
      ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
      หมายเลขโทรศัพท์ 02-123-1234
      อีเมล [email protected]

      สำนักงานจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมายังสำนักงาน

      

วันที่ประกาศใช้ 20 สิงหาคม 2564