TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

กฎหมายพาณิชย์

หมายถึง กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท  เป็นต้น

  • 12654 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563