TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

กฎหมายอาญา

หมายถึง กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดถือว่าเป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสังคม โดยกฎหมายอาญากำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิด แบ่งได้ ๕ ประการ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘) ดังนี้ (๑) ประหารชีวิต (๒) จำคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ (๕) ริบทรัพย์สิน

  • 28553 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563