TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

การภาคยานุวัติ (Accession)

หมายถึง การที่รัฐหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจา และลงนามในสนธิสัญญาตั้งแต่แรก ได้ดำเนินการให้ความยินยอมเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและผูกพันตามสนธิสัญญาที่รัฐอื่น ๆ ได้ทำการวินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว 

  • 3984 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563