TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

การให้สัตยาบัน (Ratification)

หมายถึง การที่รัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจา (และ/หรือลงนามในสนธิสัญญา) ตั้งแต่แรก ได้ให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อการผูกพันตามสนธิสัญญา โดยการให้สัตยาบันจะเป็นการยืนยันว่า สนธิสัญญามีความถูกต้องสมบูรณ์ และประสงค์จะให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม การให้สัตยาบันของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศ

  • 10218 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563