TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark)

หมายถึง เครื่องหมายที่หน่วยงานหรือองค์กรซึ่งอาจเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ทำหน้าที่รับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต ได้ตราให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเตอร์เน็ท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์  และ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตว่าได้ผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ออกเครื่องหมายรับรองดังกล่าวได้กำหนดไว้

  • 690 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563