TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

สังหาริมทรัพย์

หมายถึง ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ และรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้นั้นด้วย [ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗ ถึง ๑๔๐]

  • 9597 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563