TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  Intangible Asset   หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรูปธรรมซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) รวมถึงว่าจ้างพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป สิทธิบัตร (Patents) ลิขสิทธิ์ (Copyrights)   ที่มา 1.หลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 2.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 55 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  • 10071 ครั้ง
  • 17 มิ.ย. 2563