TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

D

DBMS

DBMS  ย่อมาจาก Database Management System คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์สำหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ในการสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การเข้าถึงข้อมูล และการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL เป็นต้น ที่มา http://www.techterms.com/definition/dbms http://www.techopedia.com/definition/24361/database-management-systems-dbms

  • 14868 ครั้ง
  • 16 มิ.ย. 2563