TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

e

e-Timestamp

e-Timestamp : การลงประทับเวลาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองข้อมูลของเอกสารโดยผู้รับรองที่เชื่อถือได้ (trusted authority) เพื่อบ่งบอกว่าเอกสารนั้นมีอยู่จริง ณ เวลาที่ลงประทับ และมีข้อมูลตามที่รับรองไว้ เนื่องจากเวลามาจากเวลาของผู้รับรองซึ่งเที่ยงตรงและแม่นยำ การทำประทับเวลาจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้เอกสารว่าเป็นเอกสารจริงที่มีตัวตน ณ เวลาประทับ การทำประทับเวลาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องในระยะยาว (long-term validation)

  • 158 ครั้ง
  • 16 มิ.ย. 2563