TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ศัพท์ชวนรู้

ศัพท์ชวนรู้ Documents

รายละเอียดศัพท์ชวนรู้

P

Plain Text (เพลนเท็กซ์)

plain text คือ ข้อความเรียบ โดยในความหมายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแสดงรูปแบบตัวอักษรแบบปกติทั่วไป ที่ไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวเอียง ตัวหนา เป็นต้น

  • 322 ครั้ง
  • 16 มิ.ย. 2563