TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

โครงสร้าง โครงสร้าง

โครงสร้าง

สายนโยบาย มาตรฐาน และกำกับดูแล

Supervision and Regulation Division
 • ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
 • ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
 • ศูนย์พัฒนากฎหมาย

สายพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Center of Excellence and Advisory Division
 • ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
 • ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
 • ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
 • ฝ่ายดูแลบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สายยุทธศาสตร์

Strategy Division
 • ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ฝ่ายนโยบายและแผน
 • ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
 • ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล

สายบริหารองค์กร

Corporate Management Division
 • ฝ่ายบริหารกลาง
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล