TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ โครงสร้างอำนาจหน้าที่

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

สำนักผู้อำนวยการ

Office of Executive Director
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานเลขานุการคณะกรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit
 • งานตรวจสอบการดำเนินงาน
 • งานตรวจสอบระบบสารสนเทศ

สำนักบริหารกลาง

Office of General Administration
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานบริหารพัสดุ
 • งานจัดซื้อ

สำนักสารสนเทศ

Office of Information Technology
 • งานระบบและเครือข่าย
 • งานสถาปัตยกรรมองค์กร
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานบริการสารสนเทศ
 • งานบริการ e-Trade Facilitation and e-Authentication

สำนักยุทธศาสตร์

Office of Policy and Strategic Affairs
 • งานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • งาน Transformations
 • งาน Data Bureau for Future Economy and Internet Governance

สำนักกฎหมาย

Office of Legal Affairs
 • งานพัฒนากฎหมาย
 • งานสถาบันเศรษฐกิจอนาคต และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
 • งานนิติกรรมสัญญาและข้อบังคับ

สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Office of e-Commerce
 • งานส่งเสริมและบ่มเพาะพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME
 • งานพัฒนาระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
 • งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

สำนักความมั่นคงปลอดภัย

Office of Information Security
 • งานไทยเซิร์ต
 • งาน Cybersecurity Coordination Center
 • งานศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์
 • งาน Advance Cybersecurity Skill Development

สำนักมาตรฐาน

Office of Information and
Communication Technology Standard
 • งานพัฒนามาตรฐาน
 • งานรับรองมาตรฐาน

สำนักพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

Office of Digital Development for Business
 • งาน Business Development and Customer Engagement
 • งาน Digital Transformation
 • งาน Digital Innovation

สำนักสื่อสารองค์กร

Office of Corporate Communication
 • งานฝึกอบรมและจัดประชุม
 • งานประชาสัมพันธ์และ CSR
 • งานสื่อสร้างสรรค์
 • งานสื่อสารภายใน

สำนักพัฒนาองค์กร

Office of Organization Development
 • งานกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 • งานบริหารคลังความรู้
 • งานประกันคุณภาพ
 • งานงบประมาณและแผนงาน
 • งาน Performance Management