TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กร สร้างสังคมดิจิทัล เพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พันธกิจ
  1. กำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  3. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง