TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อเอ่ยถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA (เอ็ตด้า)
หลายคนจะตั้งคำถามว่า ETDA คือใคร และทำไมต้องมี ETDA

คำตอบง่าย ๆ คือ ETDA ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากสังคมแบบแอนะล็อก (Analog) สู่สังคมดิจิทัล (Digital) ยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

การพุดคุยระหว่างผู้คนในสังคมก้าวผ่านจากการพูดคุยก้นต่อหน้าสู่การพูดคุยผ่านทางออนไลน์ คนจากซีกโลกหนึ่งสามารถพูดคุยกับคนอีกซีกโลกหนึ่งได้เพียงเสี้ยววินาที การค้าขายที่เปลี่ยนผ่านจากการเดินไปซื้อของที่ร้านค้าสู่การซื้อขายสินค้าผ่านเทคโนโลยีในแบบที่คุณอยู่บ้านก็เสียเงินได้

โครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

นั่นคือที่มาของ ETDA องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2554 ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการ ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อย่างการค้า ขายสินค้า และบริการทางออนไลน์ เพื่อให้ทุก กิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการดูแลภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงต่อยอดความรู้และร่วมพัฒนาคน ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ETDA_overview_2019-(1).jpg


“การสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”


ภายใต้กรอบและแนวคิดดังกล่าว หน้าที่สำคัญของ
ETDA มีทั้งรูปแบบการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

ในเชิงรุกคือ ETDA มีหน้าที่ในการออกแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อม ๆ กับการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดำเนินการด้านธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ เพื่อรองรับการกับเติบโตของประเทศทั้งในด้านการเงิน การค้า การลงทุน และการนำเข้า-ส่งออก รวมไปถึงการบริการสาธารณะ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านธุรกรรมออนไลน์

การที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ETDA จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการจัดบริการทางวิชาการและบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ธุรกรรมออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ตลอดจน การฝึกอบรมเพื่อยกระดับทีมงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ

ขณะที่หน้าที่ในเชิงรับของ ETDA คือ หน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ โดยยึดหลักตามกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ และรับรองความสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ ETDA มอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย กำหนด


สรุปง่าย ๆ “ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบของมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”