TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำถามที่พบบ่อย

Digital Platform (ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย) Documents

1
622
  เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรักษา
  ความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและการควบคุมดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และกำหนดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีกลไกในการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
439
  1) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
  2) แพลตฟอร์มที่ได้มีการแจ้งข้อมูลมายัง ETDA แล้ว จะได้รับเครื่องหมาย Trust Mark เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
3
799
  การให้บริการสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าจะคิดค่าบริการหรือไม่

   
4
527
    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์, การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่างๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
5
487
  บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีไว้เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายเดียวหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
6
671
  1. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  2. ผู้ให้บริการ e-service และมีลักษณะเว็บบอร์ด หรือ บริการแสดงลิงก์หรือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล 
7
385
  ที่ใช้เฉพาะเพื่อเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ สำหรับสอบถามปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งมีมาตรการควบคุมดูแลบริการเว็บบอร์ด (web board) ดังกล่าวให้ใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ สำหรับสอบถามปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
8
373
  บริการแสดงลิงก์หรือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ซึ่งมีมาตรการควบคุมดูแลหรือจัดการไม่ให้มีการนำเสนอลิงก์หรือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
9
415
  1. ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  2. ข้อมูลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 5 อันดับแรก
  5.  ข้อมูลผู้ประสานงานในราชอาณาจักร กรณีผู้ประกอบธุรกิจอยู่นอกราชอาณาจักร
  6. คำยินยอมให้สำนักงานเข้าถึงข้อมูล
10
415
  1 นับจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่ซ้ำกัน (Unique)
  2 นับจำนวนผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ (Ativce)
  3 นับเดือนมกราคม - ธันวาคม ของปีนั้น
11
415
  มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนบริการแพลตฟอร์มนั้น
12
352
  รายได้เฉพาะการให้บริการจากแพลตฟอร์มนั้น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ค่าธรรมเนียมจากการใช้แพลตฟอร์ม ค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
14
485
  1. แจ้งผ่านระบบ https://eservice.etda.or.th/dps/th/login
  2. แจ้ง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 (อาคารบี) ชั้น 21  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
15
457
  1. หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการแจ้งสิทธิ์ในระบบแจ้งบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  2. วิธีการคำนวณจำนวนผู้ใช้งาน
  3. การจัดการข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
  4. หนังสือแต่งตั้งผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
16
524
  จำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือ
  ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ
  ทั้งจำทั้งปรับ
17
301
  ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มที่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนด ต้องมาแจ้งต่อสำนักงานทุกราย และทุกประเภทบริการ
18
253
  แพลตฟอร์มขนาดเล็กต้องเป็นกรณี <br>
  1. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในไทยไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือ <br>
  2.  กรณีนิติบุคคลต้องมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในไทยไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี  หรือ <br>
  3.  มีจำนวนผู้ใช้บริการในไทยไม่เกิน 5,000 รายต่อเดือน <br>

   
19
196
  ภายใน 90 วัน (มาตรา 43) นับแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้ คือตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในระหว่างนี้ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นบริการแพลตฟอร์มที่ต้องแจ้งข้อมูลโดยย่อและประกอบธุกิจก่อนกฎหมายบังคับใช้ ให้แจ้งช้อมูลต่อสำนักงานภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎหมายบังคับใช้
20
181
  หากเป็นบริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2566 แล้วจะเลิกให้บริการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ จะต้องแจ้งเลิกภายใน 90 วัน เช่นเดียวกับการแจ้งการประกอบธุรกิจ (มาตรา 43 วรรคสอง)
21
168
  มีความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา 33 วรรคหนึ่ง และมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้งปรับ ตามมาตรา 44 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
22
195
  แจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเข้าสู่ระบบได้ทาง https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/index.aspx ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
23
153
  กรณีทีให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 จะต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบก่อนที่จะเริ่มการประกอบธุรกิจ มิเช่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 44 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
24
130
  สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่สำนักงานฯ ได้ (มาตรา 31) ที่เบอร์โทร 1212
25
159
  ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องมาแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ มีหน้าที่ต้องมาแจ้งการประกอบธุรกิจตามกฎหมายทุกราย อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีการระบุกรณีที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจอยู่นอกประเทศ แล้วให้บริการแก่ผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในประเทศไทย กรณีนี้ต้องพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 10 ของกฎหมาย DPS หรือไม่ ถ้าใช่ จะมีหน้าที่ตามมาตรา 8, 9 และ 10 ภายใต้กฎหมาย DPS
26
136
  หากพบบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ยังไม่แจ้งการประกอบธุรกิจ ประชาชนสามารถส่งข้อมูลให้ สำนักงานฯ ทราบเพื่อดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปได้
27
136
  ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบภายใน 30 วัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุในมาตรา 12 (1) มาตรา 12 (2) (ก) (ข) (ค) และมาตรา 12 (5)
28
141
  หากการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่มีลักษณะตามมาตรา 10 ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบ
29
126
  ผู้ประกอบธุรกิจ (เจ้าของแพลตฟอร์ม) จะมีหน้าที่ตามกฎหมาย DPS ที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีมาตรฐานเดียวกัน ในการสร้างความปลอดภัย และคุ้มครองผู้ใช้บริการ จึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสีย แต่จะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจที่จะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาจากการให้บริการด้วยการสร้างข้อตกลงการใช้บริการและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างวางใจมากขึ้น
30
111
  ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน โดยรายละเอียดต่าง ๆ สามารถศึกษาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ฎ.บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ
31
106
  ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน โดยรายละเอียดต่าง ๆ สามารถศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย DPS หรือสอบถามได้ที่สำนักงานฯ เบอร์โทร 02-123-1234 ติดต่อทีมกำกับดูแลกฎหมาย DPS
32
160
  เนื่องจากลักษณะของแพลตฟอร์มที่มีไว้เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายเดียว หรือบริษัทในเครือ จะเป็นการติดต่อ/เกิดธุรกรรมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มฯ กับผู้ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถติดต่อหรือทำธุรกรรมกันได้เอง จึงมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า ซึ่งหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
33
174
  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มาตรา 12 (1) ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ มาตรา 12 (2) (ก) ชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (ข) ประเภทบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ (ค) ช่องทางการให้บริการ และมาตรา 12 (5) ข้อมูลผู้ประสานงานในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 30 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
34
153
  หากแจ้งการประกอบธุรกิจในวันหรือเวลานอกทำการของสำนักงาน จะถือว่าสำนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับในเวลาเริ่มทำงานของวันทำการถัดไป (มาตรา 6) ดังนั้น หากยื่นวันเวลาตามที่สำนักงานกำหนดก็จะได้รับในวันที่แจ้ง แต่หากยื่นนอกเวลาก็จะได้รับในวันทำการถัดไป