TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำถามที่พบบ่อย

Digital Platform (การประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฯ) Documents

1
70

  การค้นหาของบริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (search engine) จะแสดงผลการค้นหาเป็นรายการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ ไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ ข้อความ รูปภาพ แอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ โดยในกรณีแอปพลิเคชั่น เมื่อทำการสืบค้นจะปรากฏรายการเว็บไซต์สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนั้น

2
38
  บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (search engine) ตามประกาศฉบับนี้ ไม่รวมถึงบริการ search tab หรือ search bar เพื่อใช้ในการค้นหาสินค้า บริการ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การโฆษณา การประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หรือเนื้อหาอื่นที่อยู่ภายในบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นเอง
3
54
  ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ อาจเป็นการแสดงรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการทั้งหมดให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนสมัครเข้าใช้บริการ หรือแสดงไว้บนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยอย่างน้อย ต้องระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ ก่อนหรือขณะผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้น เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว หรือเพื่อทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะสามารถดูแลปกป้องสิทธิของตนเองได้
4
37
  เจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ เป็นการกำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ในเรื่องที่กำหนดให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม หากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจมีการดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ก็สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งรายละเอียดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ตามประกาศฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ หากมีการกำหนดหน้าที่เพิ่มเติม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือผู้ประกอบธุรกิจ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีหรือกลไกใน การกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมภายใต้มาตรา ๓๒ ก็ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย
5
37
  ประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นทราบ เช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ประกอบการ (business user) หรือผู้ขนส่ง (rider) จึงไม่ได้กระทบหรือทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวซึ่งผู้ประกอบธุรกิจถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจมีเทคโนโลยี วิธีการ หรือกระบวนการในการแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เฉพาะเจาะจงก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
6
34
  ผู้ประกอบธุรกิจอาจใช้วิธีการแยกการแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ หรือจะใช้วิธีการ เช่น การกดลิงก์ หรือคลิกไอคอน เพื่อนำผู้ใช้บริการไปสู่ หน้ารวมเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการในเรื่องนั้น ๆ อยู่ก็ได้
7
26
  การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (differentiated treatment) ในกรณีนี้เป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจมีการเสนอสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ประกอบธุรกิจเอง เช่น มีร้านค้า ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเอง โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ประกอบธุรกิจกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการอื่นแตกต่างกัน เช่น การให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การจัดอันดับ (ranking) หรือการคิดค่าบริการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และเป็นข้อจำกัดในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้
8
21
  การตั้งค่าการทำงานอื่น (setting) ในกรณีนี้เป็นการตั้งค่าของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การตั้งค่าระบบเพื่อแสดงผลโฆษณา โดยมีความถี่ ตำแหน่ง หรือขนาดของการนำเสนอที่แตกต่าง ซึ่งส่งผลให้สินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้ใช้บริการที่เสนอบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน หรือได้รับความสนใจมากกว่าผู้ใช้บริการอื่น
9
22
  การเชื่อมต่อทางเทคนิคบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (technical interfaces) ในกรณีนี้อาจเป็นการเชื่อมต่อสำหรับการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปใช้ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบบริหารจัดการงานขาย การเข้าถึงสถิติการซื้อขาย ซึ่งส่งผลให้สินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้ใช้บริการที่เสนอบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
10
37
  การนำเสนอโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในกรณีนี้ เป็นการโฆษณาหรือนำเสนอสินค้า บริการ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานตามปกติของระบบ (non-organic) โดยอาจจะเกิดจากการจ่ายค่าบริการ (paid ads) หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการลงขายสินค้า/บริการบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยผู้ประกอบการ หรือโดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีร้านค้า ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเองด้วย
11
20
  ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายสามารถพิจารณาเลือกช่องทางหรือวิธีการตามความเหมาะสม ในการตรวจสอบตัวบุคคลหรือ นิติบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในโฆษณาดังกล่าว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ตลอดจนอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในกรณีที่เนื้อหาหรือการโฆษณาดังกล่าวฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้
12
27
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการ นอกจากจะได้รับ การเสนอบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจนำสินค้า บริการ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการไปเสนอในช่องทางการจำหน่ายอื่น (additional distribution channels) หรือบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นอีกหรือไม่ เนื่องจากอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) หรือการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ทั้งนี้ การแสดงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไม่รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นมาตรการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะชั่วคราว เช่น promotion, campaign, business deal
13
20
  สัญญาดังกล่าวหมายถึงสัญญาการใช้บริการที่ทำขึ้นระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยไม่รวมถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (cancel transaction/order) ซึ่งเป็นการยกเลิก การทำธุรกรรมภายใต้สัญญาการใช้บริการ
14
22
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาใช้โดยกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจจะเลือกใช้วิธีการหรือกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานของผู้ใช้บริการตามระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนอย่างไรนั้น สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม และหากมีการกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีหรือกลไกในการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมภายใต้มาตรา ๓๒ ก็ให้แสดงรายละเอียดกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ตามข้อ ๑๑ (๗) ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว
15
24
  การหยุดให้บริการ (suspend) หรือระงับการให้บริการ (terminate) หมายถึง กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะตามมาตรา ๑๖ (๑) หยุดให้บริการ (suspend) หรือระงับการให้บริการ (terminate) แก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการรายนั้น โดยไม่รวมถึงกรณีที่มี การหยุดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากการปรับปรุง การให้บริการ เกิดปัญหา หรือมีความบกพร่องในการให้บริการ หรือสาเหตุอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีตามข้อ ๑๕
16
17
  เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการถูกระงับการให้บริการ (terminate) เช่น ผู้ทำงานบนแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บริการเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอ ในการเตรียมตัวและมีสิทธิในการโต้แย้งการดำเนินการของ ผู้ประกอบธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยเป็นเรื่องร้ายแรง หรือเป็นการกระทำความผิดซ้ำเรื่องเดิม ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถนำไปกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อให้เป็นกรณีตามข้อ ๑๓ (๒)
17
20
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดปัจจัยหลักของอัลกอริทึมหรือของหลักเกณฑ์ (main parameters) ที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้ในการจัดอันดับ (ranking) หรือการแนะนำ (recommending) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจกลไกการทำงานดังกล่าว โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของกลไกการทำงาน (mechanisms) และอัลกอริทึม (algorithms) หากทำให้ เกิดการครอบงำที่ไม่สุจริตในการจัดอันดับ (ranking) หรือ การแนะนำ (recommending) ของบุคคลภายนอก และ เป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ ในการกำหนด main parameters ที่ตายตัวไว้ เพื่อให้ ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดตามความเหมาะสมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ โดยได้มีการยกตัวอย่างไว้ใน ข้อ ๑๗ วรรคสอง ที่กำหนดว่า “เช่น ราคา การใส่ข้อมูลในรูปแบบของคำสำคัญ (keyword) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งาน (user demographic) คุณภาพของสินค้า คุณภาพของผู้ขาย การประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็น (review) ของผู้ใช้บริการรายอื่น สต็อกสินค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า”
18
12
  การแจ้งนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (privacy notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การแจ้งรายละเอียดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ได้ ทั้งนี้ คำว่า ข้อมูล ตามประกาศฉบับนี้มีขอบเขตกว้างกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ข้อมูลของผู้ประกอบการ (ร้านค้า) ข้อมูลนิติบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผล โดยไม่สามารถระบุเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
19
24
  บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ หรือบริษัทในเครือ
20
26
  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบระยะเวลาสำหรับติดตามผลการดำเนินการ ส่วนระยะเวลาจะมาก หรือน้อยเพียงใดนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดได้ ตามความเหมาะสมของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภท
21
29
  หากผู้ประกอบธุรกิจมีการจัดระดับการนำเสนอสินค้า บริการ หรือเนื้อหาตามหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้การจัดระดับหรือการเข้าถึงสินค้า บริการ หรือเนื้อหาดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้ด้วย
22
33
  หากผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เฉพาะจงซึ่งตนเห็นว่าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดกระบวนการดังกล่าว ตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ การดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามประกาศฉบับนี้รองรับกรณีที่เป็นสินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทั้งสองฉบับด้วย