TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำถามที่พบบ่อย

Digital Service Sandbox Documents

1
160
  การเตรียมความพร้อมให้เจ้าของนวัตกรรม เพื่อมีพื้นที่หรือสนามทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ๆ กับผู้ใช้บริการจริงในวงจำกัด เพื่อตีกรอบการใช้งานและผลกระทบให้แคบลง ก่อนนำนวัตกรรมลงเล่นในสนามจริง ดังนั้น Sandbox จึงคล้ายกระบะทรายที่เมื่อเจ้าของนำนวัตกรรมมาทดสอบแล้วเกิดความผิดพลาดก็สามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2
128
  เพื่อให้เจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้มีโอกาสนำ "นวัตกรรม“ หรือ "บริการ" ของตนเองเข้ามาทดสอบในสภาพแวดล้อมการให้บริการกับผู้ใช้งานในวงจำกัด ก่อนนำไปให้บริการจริง นอกจากนี้การเข้า Sandbox จะได้ partners ต่อยอด solution หรือความร่วมมือต่าง ๆ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อเกิดการใช้งาน และเจ้าของนวัตกรรมจะได้นำเทคโนโลยีมาทดสอบร่วมกัน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานและกฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
3
121
  เนื่องจากปัญหาเรื่อง “กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ” ที่ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่แพร่หลาย ETDA Sandbox จะทำให้ความชัดเจนนี้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การเข้า ETDA Sandbox เพื่อมาทดสอบ ก็สามารถตรวจสอบดูความเชื่อมโยงของกฎหมายที่มี กับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และนำมาปรับแก้กฎหมายหรือมาตรฐานให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น เป็นกลไกที่ทำให้คนใช้งานได้ง่ายขึ้น และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดขึ้น Sandbox ETDA เป็นเหมือนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้คำแนะนำ พิสูจน์และรับรองนวัตกรรมหรือบริการที่สร้างนั้นสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานหรือไม่ และถ้าไม่ตรงต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง ภายใต้ข้อจำกัดเงินทุนและเวลาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้นวัตกรรมออกมาทันและตรงตามความต้องการของตลาดและผู้ใช้งานมากที่สุด และ โอกาสในการต่อยอดของธุรกิจที่อยู่ใน ETDA Sandbox , ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม และนำไปสู่Business Matching ในวงกว้างอีกด้วย
4
109
  ลักษณะบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทดสอบ เป็นไปตามประกาศ ข้อ 4 ของประกาศฯ Download
5
105
  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน Startup หรือกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการรับรอง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาหรือการให้บริการนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6
106
  ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ได้จากประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานในขั้นตอนก่อนเข้าร่วมทดสอบ ระหว่างเข้าร่วมทดสอบ และออกจากทดสอบ Download และแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบได้ที่ Download
7
95
  ETDA Sandbox จะให้คำปรึกษา ร่วมคิด ร่วมสร้าง ผลักดันแนวคิดหรือ Business Model ในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบต้องมีทรัพยากรอย่างน้อย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ระบบงาน และเงินทุน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสามารถทดลองการใช้งานได้
8
90
  หากการออกจากโครงการเป็นไปตาม ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ พ.ศ. 2566 โดยกรณีประสบความสำเร็จ โดยผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายในการทดสอบและตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบที่กำหนด สำนักงานจะให้การรับรองตามขอบเขตที่เข้าทดสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบดำเนินการตามแผนรับรองต่อไป แต่หากเป็นกรณีอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
9
107
  ประมาณ 3-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมหรือบริการ)
10
119
  ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ