TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำถามที่พบบ่อย

ADTE Documents

1
61
  ทางสถาบัน ADTE จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงตามที่อยู่ไปรษณีย์และไฟล์สแกนตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2
56

  1. ลงทะเบียนฝึกอบรมกับ ADTE

  2. เตรียมเอกสารยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
    2.1 คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบ ฝย/ฝป.1) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Download_Doc/7136
  ฝ่ายบุคลากร / HRD ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้บันทึกข้อมูล
  เตรียมฉบับจริง 1 ฉบับ
    2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขา อาชีพ กรณีส่งไปรับการฝึกกับสถานฝึกอบรมอื่น (แบบ ฝย/ฝป.2-2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Download_Doc/7137
  • ฝ่ายบุคลากร / HRD ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้บันทึกข้อมูล
  • เตรียมฉบับจริง 1 ฉบับ
    2.3 กำหนดการฝึกอบรมโบรชัวร์ ใบสมัคร
  • ไฟล์เอกสารจาก ADTE (เช่น รายละเอียดหลักสูตร, กำหนดการฝึกอบรม)
  • สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหน่วยงานของผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร
    2.4 หลักฐานหลักสูตรหรือหัวข้อการฝึกอบรมของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม
  • ไฟล์เอกสารจาก ADTE (เช่น e-Certificate, อีเมลตอบรับ, หลักฐานลงทะเบียนเข้าอบรม)
  • สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหน่วยงานของผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร
    2.5 หนังสือส่งตัว/หนังสือขออนุมัติ/หนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรม/หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองการ ฝึกอบรม (ถ้ามี)
  • หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดเตรียม
  • สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหน่วยงานของผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร
    2.6 หลักฐานค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
  • เอกสารจาก ADTE (ใบเสร็จรับเงิน)
  • ฉบับจริง 1 ฉบับ
    2.7 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลและเป็นการยื่นคำขอครั้งแรก)
  • หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดเตรียม
  • ฉบับจริง 1 ฉบับ
    2.8 หนังสือมอบอำนาจ
  • หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดเตรียม
  • ฉบับจริง 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ 1 ฉบับ บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบ 1 ฉบับ
    2.9 บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดเตรียม
  • ฉบับจริง 1 ฉบับ
  หมายเหตุ
  − สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ
  − สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ทางเว็บไซต์ http://e-service.dsd.go.th
  − ผู้แทน/ผู้มาส่งเอกสาร/พนักงานส่งเอกสารนั้นไม่มีอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงสองฝ่ายแทนผู้ยื่นคำขอ จนกว่าจะได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง

  3. ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับฝ่ายบุคลากร / HRD ของหน่วยงานต้นสังกัด)
    3.1 ณ จุดรับคำขอกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด)
    3.2 สมัครและเข้าใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ทางเว็บไซต์ http://e-service.dsd.go.th เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
    3.3 กำหนดใช้ระยะเวลา 1 วัน สำหรับการยื่นเรื่อง และใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการรอพิจารณา
    3.4 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dsd.go.th/DSD/Doc/Download/25315

  4. นำเอกสารรับรองหลักสูตรที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ต้นสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีค่าฝึกอบรม 200% จาก กรมสรรพากร

3
67
  หากท่านสนใจหลักสูตรของสถาบัน ADTE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล [email protected] หรือ โทรศัพท์ 02-123-1234
4
64
  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรหลักของ ADTE ได้ที่นี่
5
62
  สามารถติดต่อเข้ามาทางอีเมล [email protected] เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน
  • ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกลับ
  • หน่วยงานของท่าน
  • จำนวนของผู้เข้าอบรม
  • ระยะเวลาที่ต้องการอบรม
  • วันและเวลาที่ต้องการจัดอบรม
  • รูปแบบที่ต้องการจัดอบรม
  • หัวข้อหลักสูตรที่สนใจ หัวข้อที่อยากให้เพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม เพื่อให้เนื้อหามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตรงกับความต้องการของบริษัท/หน่วยงานของท่าน
6
49
  ทาง ADTE มีแผนเพิ่มหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สำหรับท่านที่สนใจเป็นพันธมิตร หรืออยากให้ทางสถาบันจัดอบรมหลักสูตรใดเพิ่มเติม สามารถแนะนำหลักสูตรได้ที่ [email protected]