TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส Documents

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

จ้างขนย้ายอุปกรณ์จากศูนย์สำรองของ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง 10/10/2562 Attach
จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงฯ 09/10/2562 Attach
จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report 18/06/2562 Attach
ซื้อวัสดุสำหรับห้องน้ำปี 2562 28/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2561 Attach
ซื้อสิ่งของสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและใช้ในโอกาสสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2561 Attach
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2561 Attach
ซื้อหน่วยบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network Attached Storage: NAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2561 Attach
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2561 Attach
ซื้อการ์ดกราฟฟิกสำหรับระบบ Mixed Reality ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC จากโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล (Enterprise Service Bus) และฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) ไปยังซอฟต์แวร์แบบเปิด ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกิจกรรมประกอบการอบรม และการอบรมในโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2561 Attach
จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2561 Attach
ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2561 Attach
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ e-HRM เพื่อเชื่อมโยงการยืนยันตัวตนผ่าน Federation Proxy ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2561 Attach
เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 คัน 31/07/2561 Attach
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของโครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2561 Attach
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ UNSPSC Data Interoperability ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 25/05/2561 Attach
ซื้อสิทธิ์ในการใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล 09/05/2561 Attach
จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล 01/05/2561 Attach
จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC 19/04/2561 Attach
จ้างเหมาบริการสนับสนุน/จัดทำเนื้อหา (content) ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ประจำปี ๒๕๖๑ 02/03/2561 Attach
จ้างเหมาบริการสนับสนุน จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจัดการ โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ประจำปี ๒๕๖๑ 02/03/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation 27/02/2561 Attach
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำคัญของประเทศ 31/10/2560 Attach
จ้างเหมาบริการผู้จัดการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) โดยวิธีคัดเลือก 08/10/2560 Attach
จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 16/10/2562 Attach
จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล 15/10/2562 Attach
จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้ง ๑๒ (The ๑๒th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting) 09/10/2562 Attach
จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/10/2562 Attach
ซื้อวัสดุห้องน้ำ 30/09/2562 Attach
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปี 2563 30/09/2562 Attach
จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 30/09/2562 Attach
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 2 30/09/2562 Attach
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 1 30/09/2562 Attach
เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2 30/09/2562 Attach
เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 1 30/09/2562 Attach
ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 30/09/2562 Attach
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน 30/09/2562 Attach
ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX 30/09/2562 Attach
เช่าบริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) 26/09/2562 Attach
จ้างจัดการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 Attach
จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฏหมายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562) 31/07/2562 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562ในเว็บไซต์ สพธอ. 20/06/2562 Attach
จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 31/05/2562 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล 17/05/2562 Attach
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 Attach
จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense) 07/05/2562 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 30/04/2562 Attach
จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป 26/04/2562 Attach
ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 Attach
ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 15/03/2562 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 15/03/2562 Attach
เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน 13/03/2562 Attach
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสำหรับโครงการ Thailand NRCA 26/02/2562 Attach
เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS 25/02/2562 Attach
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS 25/02/2562 Attach
เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS 25/02/2562 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไชต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Ask Dom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 Attach
จ้างจัดทำกรอบการประเมินและให้คะแนนระดับความมั่นคงปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 Attach
จ้างบำรุงรักษาห้องศูนย์ความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 Attach
จ้างเหมาบริการจัดงาน e-Commerce Week โดยวิธีคัดเลือก 21/01/2562 Attach
จ้างเหมาบริหารจัดการบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 Attach
ซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 Attach
จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก 20/12/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 Attach
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่านงาน Lnw Event 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2561 Attach
จ้างเหมาบริการกิจกรรมมาสคอตองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2561 Attach
จ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กร โดยวิธีคัดเลือก 07/12/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ NRCA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2561 Attach
เช่าใช้บริการจอสัมผัส (Touchscreen) สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 Attach
ซื้อใบรับประกัน บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งาน โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน และโปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 Attach
ต่ออายุโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 Attach
จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 Attach
จ้างอบรม ISO 17025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2561 Attach
จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 Attach
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน 2018 FIDO Taipei Seminar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 Attach
ซื้อบริการ Package LINE@ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 Attach
จ้างซ่อมแซม แก้ไข ป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2561 Attach
จ้างเหมาบริการจัดประชุม Symposium ระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 Attach
จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ e-Commerce week 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ 19/11/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยวิธีคัดเลือก 16/11/2561 Attach
จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Call Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 14/11/2561 Attach
ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2561 Attach
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ส่วนกระบวนการบริหารจัดการแบบฟอร์มและการเรียกใช้งานแบบฟอร์มในขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2561 Attach
จ้างเหมาออกแบบ จัดทำสื่อดิจิทัล และประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2561 Attach
เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2561 Attach
เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2561 Attach
จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน ขั้น ๑๕ โดยวิธีคัดเลือก 26/10/2561 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2561 Attach
ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย โดยวิธีคัดเลือก 10/10/2561 Attach
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) สำหรับบริการ ThaiCERT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2561 Attach
จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมด้าน Digital Content ของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่อง Digital Economy รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Soft Infrastructure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561 Attach
จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2561 Attach
จ้างเหมาจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ (Policy Maker) โดยวิธีคัดเลือก 25/07/2561 Attach
จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions 21/06/2561 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 30/10/2563 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 30/07/2563 Attach
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ e-Timestamping 13/07/2563 Attach
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือหลักฐานสำคัญ ให้เป็นดิจิทัล ด้วยมาตรฐานที่จำเป็น 02/07/2563 Attach
ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ e-Commerce Sustainability และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 23/06/2563 Attach
จ้างเหมาบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้าชุมชน 15/06/2563 Attach
ซื้อสิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์โฆษณาและจัดหางาน JobsDB 12/06/2563 Attach
จ้างที่ปรึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกลไกด้านภาษีในภาคธุรกิจดิจิทัล 10/06/2563 Attach
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลและหน่วยงาน เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการออกหลักฐานสำคัญของภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 09/06/2563 Attach
จ้างพิมพ์รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) 08/06/2563 Attach
จ้างเหมาบริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ SMEs ด้วย Digital Marketing 01/06/2563 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือค้นหาการใช้งานคุกกี้และแจ้งการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ (Cookie Banners) 28/05/2563 Attach
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา พัฒนา จัดทำกระบวนการ มาตรฐาน และมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Accreditiation Body and Certification Body) 27/05/2563 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูล และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล 15/05/2563 Attach
จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ 13/05/2563 Attach
เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions 11/05/2563 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 23/04/2563 Attach
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 23/04/2563 Attach
จ้างเหมาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับระบบการเรียนออนไลน์ 21/04/2563 Attach
จ้างเผยแพร่เนื้อหาของจ้างผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการ e-Commerce Sustainability สำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์ 05/03/2563 Attach
ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 02/03/2563 Attach
จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน 21/02/2563 Attach
ซื้อสิทธิ์แหล่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 21/02/2563 Attach
จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายดิจิทัล 14/02/2563 Attach
จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร 13/02/2563 Attach
จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center 12/02/2563 Attach
จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ 11/02/2563 Attach
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 31/01/2563 Attach
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 31/01/2563 Attach
จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ e-Commerce ภายใต้โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส 31/01/2563 Attach
จ้างเหมาบำรุงรักษาห้อง Clean Room ของ ThaiCERT 30/01/2563 Attach
การจ้างจัดทำเว็บไซต์โครงการ AJCCBC 20/01/2563 Attach
สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 31/12/2562 Attach
จ้างเหมาจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Big Data ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 26/12/2562 Attach
จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมายมหาชน 25/12/2562 Attach
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24/12/2562 Attach
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ 20/11/2562 Attach
การซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) แบบ Wildcard สำหรับเว็บไซต์ 19/11/2562 Attach
การจ้างเหมาพัฒนาหัวข้อและเนื้อหาเว็บไซต์ในหน้าหลักของ ETDA 19/11/2562 Attach
จ้างผู้สอบบัญชี สพธอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 14/11/2562 Attach
การซื้อบริการระบบการกระจายข้อมูลขนาดใหญ่ของระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สำหรับนวัตกรรมสื่อ WHAM 08/11/2562 Attach
การจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงาน สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 01/11/2562 Attach
การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 31/10/2562 Attach
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 31/10/2562 Attach
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากร ฯ ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2562 Attach
ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคาร 30/09/2562 Attach
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปี ๒๕๖๓ 30/09/2562 Attach
ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๖๓ 30/09/2562 Attach
การซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓ 30/09/2562 Attach
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30/09/2562 Attach
ซื้อวัสดุห้องน้ำ 30/09/2562 Attach
ซื้อกระดาษ A4 30/09/2562 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Splunk Enterprise 24/06/2562 Attach
จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น 15 02/05/2562 Attach
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไซต์ 20/02/2562 Attach
จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 28/01/2562 Attach