TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Corporate social responsibility

ETDA ร่วมสอนน้องผู้พิการ เรียนรู้เทคนิคการทำ e-Commerce

ETDA Documents
  • 14 ม.ค. 63
  • 806

ETDA ร่วมสอนน้องผู้พิการ เรียนรู้เทคนิคการทำ e-Commerce

CHK_1618.png CHK_1678.png

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเทคนิคการทำ e-Commerce อย่างง่ายให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางการได้ยินกว่า 53 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

  • การออกแบบและการพัฒนาสินค้า
  • การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
  • เทคนิคการสร้าง Content ด้วย Storytelling ผ่านเฟซบุ๊ก
  • การถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ
  • การนำเสนอผลงานทำร้านค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
CHK_1695.png CHK_1701.png

กิจกรรมเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมากและต่างรู้สึกสนุกสนาน มีความเข้าใจในการทำ e-Commerce ง่าย ๆ เพื่อสร้างรายได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น การร้อยสร้อยคอและสร้อยข้อมือจากลูกปัด เพื่อฝึกทักษะการกำหนดราคาต้นทุน ราคาขาย และกำไรที่ได้จากการขายสินค้า โดยมีสูตรคำนวณง่าย ๆ ให้ชวนคิด จากนั้นก็เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทดลองนำเสนอสินค้าเพื่อให้ขายได้

CHK_1741.png CHK_1746.png

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะที่ 4 แล้ว เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้

หน่วยงานหรือท่านที่สนใจร่วมเป็นพลังในการทำ e-Commerce กับ ETDA ดูรายละเอียดที่ https://youngtalent.etda.or.th/

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)