TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวทีมที่ปรึกษา โครงการ ELDC (ETDA Local Digital Coach) ปีที่ 5

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 28 มี.ค. 67
  • 52

เปิดตัวทีมที่ปรึกษา โครงการ ELDC (ETDA Local Digital Coach) ปีที่ 5

📌 เปิดตัวทีมที่ปรึกษา โครงการ ELDC (ETDA Local Digital Coach) ปีที่ 5 กับแคมเปญ Empower Social Enterprise เปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มาพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
.
⏱️ หลังจากที่โครงการ ELDC ได้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุกภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว จนมีผู้สมัครกว่า 4 ร้อยคน จึงขอเปิดโฉมหน้าที่ปรึกษาสำหรับโค้ชที่จะกระจายทั้งในภาคกลาง อีสาน เหนือ และใต้ ซึ่งจะมาร่วมตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ ทั้งช่วยวางแผนงาน ช่วยคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจ โดยว่าที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกทีมสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอด
.
🔸โค้ชภาคกลาง พบกับ
- ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา อาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
.
🔸โค้ชภาคอีสาน พบกับ
- คุณชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์พิเศษสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
- ดร.ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.
🔸โค้ชภาคเหนือ พบกับ
- คุณรณกร สกุลอรรถกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแบรนด์สตูดิโอ(ประเทศไทย) จำกัด
- ดร.พีรญา รัตนจันท์วงศ์ . อาจารย์สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
🔸โค้ชภาคใต้ พบกับ
- ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
.
มาทำงานแบบมืออาชีพไปด้วยกัน กับโครงการ ELDC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)