TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคณะกรรมการ นายชัยชนะ มิตรพันธ์

รายละเอียดคณะกรรมการ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อายุ

ปี

คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน