TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies)

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies) Documents

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอแจ้งให้ทราบว่า สพธอ. โดยความร่วมมือของ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และทีมนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะ และพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies) ในเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

(๑) AI Governance for e-Business and Digital Services
(๒) Blockchain Governance on Digital Services
(๓) Trust services for Digital applications
(๔) Data sharing and governance

โดย สพธอ. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: TBA

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าการรับความคิดเห็นสาธารณะ