TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะและพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies)

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ และพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่ Documents

โครงการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ และพัฒนาร่างกฎหมายเทคโนโลยีสมัยใหม่

graphic-(9).png

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแล และส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีวัตถุประสงค์และภารกิจ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐ กิจดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใน การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม 
ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การ กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเป็นต้อง พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงยุค สมัยใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ หรือเทคโนโลยีที่คาดว่ากำลังจะเข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจและชีวิตประจำวันของภาคธุรกิจและประชาชน ฃ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาจัดเตรียมกฎหมายหรือมาตรการในการกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนที่ เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และยึดความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความคิดเห็น

icon-technology-regulators.png
หน่วยงานกำกับดูแลทางเทคโนโลยี
icon-technology-private.png
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
icon-general-public.png
ประชาชนทั่วไป
เอกสารการศึกษาฉบับเต็มสำหรับดาวน์โหลด
กระบวนการหลังการรับฟังความคิดเห็น

คณะทำงานจะมีการนำร่าง Emerging Digital Law Consultation Paper ทั้ง 4 ฉบับ มาปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทำเป็น Emerging Digital Law Recommendation Paper เพื่อ สพธอ. พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการ พัฒนาแนวทางกำกับดูแลและการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไป