TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

รายละเอียดคณะกรรมการ นางเมธินี  เทพมณี

รายละเอียดคณะกรรมการ

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)

อายุ

61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Master of Business Administration University of Bridgeport, U.S.A.
  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน
  • เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)
  • ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

การบริหารจัดการองค์กร บริหารงานบุคคล กฎหมายภาครัฐและเทคโนโลยี