TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

รายละเอียดคณะกรรมการ นางเมธินี  เทพมณี

รายละเอียดคณะกรรมการ

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

อายุ

65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมืองมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Master of Business AdministrationUniversity of Bridgeport (M.I.S) , U.S.A.
  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน
  • เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง)
  • ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการองค์กร บริหารงานบุคคล กฎหมายภาครัฐและเทคโนโลยี