TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

คณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

กรรมการโดยตำแหน่ง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

กรรมการโดยตำแหน่ง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางการดี เลียวไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสังคม)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางทิพยสุดา ถาวรามร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจการเงิน)

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับ สพธอ.

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน