TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

รายละเอียดคณะกรรมการ นางสาวทิพรดา ยืนนาน

รายละเอียดคณะกรรมการ

นางสาวทิพรดา ยืนนาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล)

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน
  • อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด
  • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  • อัยการจังหวัด
  • ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล