TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

รายละเอียดคณะกรรมการ นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์

รายละเอียดคณะกรรมการ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

อายุ

55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน
  • รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์