TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

รายละเอียดคณะกรรมการ นายชัยชนะ มิตรพันธ์

รายละเอียดคณะกรรมการ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

อายุ

46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Universität Duisburg-Essen, Essen, NRW, Germany
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต Rice University, Houston, Texas, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน
  • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้อำนวยการ หน่วยบริการโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการ โปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์